Főoldal » Archív » Három kollégáját forrázta le szándékosan egy férfi a karácsonyi vásáron - vádat emelt a Fővárosi Főügyészség

Az egyik stand­nál dol­go­zó, ittas álla­pot­ban lévő férfi egy kilenc­ven lite­res űrtal­mal­mú, for­ralt bor­ral csak­nem teli faze­kat borí­tott rá három kol­lé­gá­já­ra, akik közül ket­ten súlyos, illet­ve egyi­kük mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott 2014 decem­be­ré­ben a kará­cso­nyi vásár ideje alatt az V. kerü­let, Vörös­mar­ty téren üze­mel­te­tett egyik stand­nál dol­go­zott pohár­le­sze­dő­ként. A sér­tet­tek a vád­lott kol­lé­gái vol­tak; két nő, akik közül az egyik pult­ve­ze­tő, a másik pul­tos volt, a har­ma­dik sér­tett pedig egy férfi, aki pénz­tá­ros­ként dolgozott.

A vád­irat sze­rint 2015. janu­ár 01-jén, haj­nal­ban, a vád­lott az addig­ra elfo­gyasz­tott alko­hol­tól már ittas álla­pot­ban volt, emi­att több kol­lé­gá­já­val is agresszí­ven visel­ke­dett. A férfi az üzlet­he­lyi­ség kony­há­já­ban fogyasz­ta­ni akart az ita­lok­ból, ezért a pult­ve­ze­tő rászólt és hazaküldte.

A vád­lott ezt sérel­mez­ve, indu­la­to­san kia­bál­ni kez­dett a nővel, ezért a pénz­tá­ros­ként dol­go­zó kol­lé­gá­juk közé­jük lépett. A vád­lott ekkor ütle­gel­ni kezd­te a fér­fit, aki meg­pró­bál­ta őt lefog­ni. A vesze­ke­dést és dula­ko­dást látva az egyik pul­tos nő is hoz­zá­juk sie­tett és pult­ve­ze­tő kol­lé­ga­nő­jé­vel közö­sen meg­pró­bál­ták szét­vá­lasz­ta­ni a fér­fi­a­kat, de eköz­ben mind­ket­ten elestek.

A vád­lott ekkor egy agresszív fel­ki­ál­tás­sal a tűz­hely­ről lerán­tot­ta az egyik kilenc­ven liter űrtar­tal­mú, for­ralt bor­ral mint­egy ¾ részig tele lévő faze­kat, és annak tar­tal­mát a föl­dön fekvő két nőre, vala­mint a köz­vet­le­nül mel­let­tük álló férfi kol­lé­gá­já­ra borí­tot­ta, amely­nek követ­kez­té­ben mind­há­rom sér­tett égési sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az egyik nő a for­rá­zás követ­kez­té­ben a mell­kas és mind­két alsó vég­tag égési sérü­lé­sét szen­ved­te el, kol­lé­ga­nő­je pedig az arcán, a comb­ján és kar­ján szen­ve­dett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást okozó égési sérüléseket.

Férfi kol­lé­gá­juk a for­rá­zás során a kéz­fe­jén égett meg, a súlyo­sabb sérü­lés elma­ra­dá­sa azon­ban nála is csak a vélet­le­nen múlott.

A vád­lott cse­lek­mé­nye miatt az élet­ve­szé­lyes sérü­lés (égési sokk) kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis lehe­tő­sé­ge mind­há­rom sér­tett ese­té­ben fennállt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben három rend­be­li, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől tizen­két évig ter­je­dő szabadságvesztés.