Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Három kutya támadta meg a nőt – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki­nek a kutyái a nyit­va hagyott kis­ka­pun kiszök­tek és az utcán rátá­mad­tak egy nőre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház kör­be­ke­rí­tett udva­rán kutyá­kat tar­tott. 2022 decem­ber ele­jén dél­előtt kiment az ingat­lan­ból, de figyel­met­len­ség­ből nyit­va hagy­ta a kerí­tés kis­ka­pu­ját. Köz­vet­le­nül távo­zá­sát köve­tő­en az udvar­ról kisza­ladt két nagy­tes­tű és egy köze­pes ter­me­tű kutyá­ja és az utcán éppen mun­ká­ját végző köz­tisz­ta­sá­gi alkal­ma­zott nőre támadtak.

Az egyik eb több­ször meg­ha­rap­ta a sér­tet­tet, míg a másik két kutya nagy erő­vel a kabát­ját rán­gat­ta. A nő kia­bá­lá­sá­ra a köze­li busz­meg­ál­ló­ban tar­tóz­ko­dó fia és menye siet­tek a segít­sé­gé­re, kövek­kel meg­do­bál­va elza­var­ták az állatokat.

A kutya­tá­ma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló hara­pott és töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.