Főoldal » Hírek » Három nap alatt bíróság elé kerültek az ukrán embercsempészek - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Három nap­pal az elfo­gá­suk után állí­tott bíró­ság elé ember­csem­pé­sze­ket a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség.

A rend­őrök 2022. feb­ru­ár 7-én, este, egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú, 27 éves nő által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit állí­tot­tak meg Litér kül­te­rü­le­tén, a 8-as számú főúton. A jár­mű­ben uta­zott még egy 31 éves, szin­tén ukrán férfi, vala­mint két, Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó szír állam­pol­gár. A szír fér­fi­a­kat a két ukrán vád­lott aznap dél­után a magyar-szerb határ köze­lé­ben vette fel a bérelt jár­mű­be azért, hogy őket jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság a két ukrán állam­pol­gárt őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A két nap alatt lefoly­ta­tott nyo­mo­zást köve­tő­en az ügyész­ség feb­ru­ár 10-én bíró­ság elé állí­tot­ta az elkö­ve­tő­ket, aki­ket a bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mon­dott ki a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény­ben, és mind­ket­tő­jük­kel szem­ben 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 5 évre kiuta­sí­tot­ta őket Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

Az ügyész tudo­má­sul vette a bíró­ság íté­le­tét, a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek, így az nem jog­erős.