Főoldal » Archív » Három nap alatt bíróság előtt a kókai rabló

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rá­sá­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki egy idős asszonyt akart kira­bol­ni a Pest megyei Kókán.

A vád sze­rint a bűn­ügy sér­tett­je, egy idős asszony, 2018. május 1-jén, az esti órák­ban, egy zarán­dok­út­ról bal­la­gott haza­fe­lé a Pest megyei Kókán. Egyik kezé­ben egy kis­szé­ket vitt, tás­ká­ja a vál­lán lógott. Egy idő után ész­re­vet­te, hogy egy férfi köve­ti őt.

A férfi utol­ér­te az asszonyt, hátul­ról meg­ra­gad­ta a tás­ká­ját, azt el akar­ta venni tőle, majd egy moz­du­lat­tal hát­ra­rán­tot­ta a sér­tet­tet. A nő elesett, de nem enged­te el a tás­ká­ját, hanem magá­hoz szorította.

A férfi a föl­dön fekvő sér­tett arcá­ba, tes­té­be több­ször bele­rú­gott. Az asszony segít­sé­gért kiál­tott. Az utcá­ban lakók siet­tek a sér­tett segít­sé­gé­re, köz­ben a fér­fit meg­pró­bál­ták fel­tar­tóz­tat­ni, sikertelenül.

Az elkö­ve­tő futva elme­ne­kült, és a közel­ben lévő nád­dal, bok­rok­kal benőtt terü­le­ten elrej­tő­zött. A Nagy­ká­tai Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei rövid időn belül meg­ta­lál­ták, elfog­ták és őri­zet­be vették.

A sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a gya­nú­sí­tott rúgásaitól.

A Nagy­ká­tai Rend­őr­ka­pi­tány­ság len­dü­le­tes és ered­mé­nyes nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség három nap alatt állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit, aki rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel gyanúsítható.

A Nagy­ká­tai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat nyolc év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság íté­le­te jogerős.