Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Három napon belül 4 év 6 hónap börtön egy áruházi rablásért

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban rab­lás bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki egy pomá­zi áru­ház­ban italt lopott, majd a biz­ton­sá­gi őrök­re támadt. A bíró­ság jog­erő­sen 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te őt.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy pomá­zi férfi 2016. novem­ber 3-án, majd novem­ber 4-én dél­előtt Pomá­zon, az egyik áru­ház­ban már­kás ita­lo­kat lopott. Az üve­ge­ket a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te és fize­tés nél­kül ment ki a boltból.

Az áru­ház biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta a kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján azo­no­sí­tot­ta a fér­fit, aki novem­ber 4-én dél­után ismét vissza­tért a bolt­ba és újra az ita­los pol­cok­hoz ment. A biz­ton­sá­gi őrök követ­ték őt, meg­vár­ták, amíg leve­szi a polc­ról a drá­gább ita­lo­kat és fize­tés nél­kül elmegy a pénz­tár előtt. Ekkor három női biz­ton­sá­gi őr állta körül a férfit.

A vád­lott meg­pró­bált a biz­ton­sá­gi őrök gyű­rű­jé­ből kisza­ba­dul­ni. Két biz­ton­sá­gi őrre támadt, lök­dös­te, rúgta őket. A férfi ellen­ál­lá­sát végül közös erő­vel meg­tör­ték, és őt a rend­őr­jár­őr kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták. A rend­őrök a fér­fit őri­zet­be vették.

A Szent­end­rei Rend­őr­ka­pi­tány­ság gyors és haté­kony nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség három napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfit.

A Szent­end­rei Járás­bí­ró­ság 2016. novem­ber 7-én 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat. Az íté­let jog­erős. A vád­lott nem sza­ba­dult az őri­zet­ből, mert a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát azon­nal foga­nat­ba vették.