Főoldal » Hírek » Három napon belül bíróság elé állt a félmeztelen trafikrabló - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elkö­ve­tést köve­tő har­ma­dik napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 25 éves fér­fit, aki kira­bolt egy dohány­bol­tot Kaposváron.

A vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már több­ször elítélt férfi 2021 szep­tem­be­ré­ben ittas álla­pot­ban, fél­mez­te­le­nül érke­zett a dohány­bolt­ba, ahol a bevé­tel, illet­ve egy doboz ciga­ret­ta átadá­sát köve­tel­te – a nála lévő fegy­ver­re és késre hivat­koz­va – bán­tal­ma­zás­sal is fenye­get­ve az eladót.

A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra az eladó végül 20.000,- Ft-ot, egy doboz ciga­ret­tát és egy öngyúj­tót adott át a rab­ló­nak, aki azon­ban nem jutott messzi­re a zsák­má­nyá­val, mivel a hely­szín­re érke­ző jár­őrök néhány per­cen belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, elle­ne pedig a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség még az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt vádat emelt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2021. szep­tem­ber 7-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, és vele szem­ben 5 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tás, a vád­lott és védő­je eny­hí­tés végett jelen­tett be fellebbezést.

Az ese­mé­nye­ket a dohány­bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te, a fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.facebook.com/watch/?v=293286625477744