Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Három napon belül három tolvajt állított bíróság elé a siófoki ügyészség

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rövid időn belül több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­it is gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság elé.

Az egyik ügy­ben a koráb­ban rab­lás miatt elítélt férfi 2018 júli­u­sá­ban tör­tént sza­ba­du­lá­sa után rövid időn belül három lopást is elkö­ve­tett. A vád­lott elő­ször egy háti­zsá­kot, majd később két kerék­párt lopott el Sió­fo­kon, azon­ban a rend­őrök még azelőtt elfog­ták, hogy a bicik­li­ket érté­ke­sí­te­ni tudta volna. A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve – a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben 1 év 10 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki.

Egy másik ügy­ben a vád­lott ellen azért emelt vádat az ügyész­ség, mert egy csa­lá­di ház udva­rá­ról ello­pott egy érté­kes dísz­nö­vényt. A sér­tett azon­ban meg­lát­ta, ahogy a férfi az utcán cipe­li a mére­tes pál­má­ját, így érte­sí­tet­te rend­őr­sé­get. A vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság jog­erő­sen 160 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.

A har­ma­dik ügy­ben a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2018 októ­be­ré­ben össze­sen 76.000,-Ft érték­ben lopott el már­kás par­fü­mö­ket egy sió­fo­ki dro­gé­ri­á­ból, ami­ket később érté­ke­sí­tett. A bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben 60 nap elzá­rást sza­bott ki, és köte­lez­te a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re is.