Főoldal » Hírek » Három napon belül kétszer is bíróság előtt állt a siófoki szarka - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 45 éves fér­fit, akit a tár­gya­lást köve­tő­en egy másik bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt még aznap ismé­tel­ten őri­zet­be vettek.

A vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt koráb­ban már bün­te­tett férfi 2021. júli­us 25-én a haj­na­li órák­ban a nyi­tott kapun keresz­tül besur­rant egy sió­fo­ki apart­man­ba, majd az éppen alvó sér­tett pénz­tár­cá­já­ból magá­hoz vette a kész­pénzt. Távo­zá­sa köz­ben azon­ban a vád­lot­tat szá­mon kér­ték a sér­tett – a nya­ra­ló­hoz éppen ekkor vissza­ér­ke­ző – bará­tai, akik a jár­őrök hely­szín­re érke­zé­sé­ig a vád­lot­tat vissza is tartották.

A sió­fo­ki nyo­mo­zók ezt köve­tő­en őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki ellen az ügyész­ség még az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt vádat emelt. A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2021. júli­us 27-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a fér­fit a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek kifosz­tás bűn­tet­té­ben, és vele szem­ben 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

A pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bün­te­té­se elle­né­re a vád­lott nem soká­ig volt sza­bad­lá­bon, ugyan­is a sió­fo­ki rend­őrök már a tár­gya­lás nap­ján ismé­tel­ten őri­zet­be vet­ték, mivel idő­köz­ben kide­rült, hogy a férfi meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal is, hogy a kifosz­tást néhány órá­val meg­elő­ző­en egy másik nya­ra­ló tera­szá­ról ello­pott egy hor­doz­ha­tó hangszórót.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a 2021. júli­us 29-én meg­tar­tott ülé­sen az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­te férfi letartóztatását.

A hang­szó­ró ello­pá­sá­val kap­cso­lat­ban koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bkkb/aktualis/besurrano-tolvajt-vettek-orizetbe-a-siofoki-rendorok

A fotó a hely­szí­ni szem­le során készült.