Főoldal » Hírek » Három nappal a cselekmény után, jogerős ítélet született az ismerősüket kifosztó férfiak ügyében - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé két mező­zom­bo­ri fér­fit, akik közös ita­lo­zást köve­tő­en előbb meg­ver­ték az isme­rő­sü­ket, majd az ittas­sá­ga miatt véde­ke­zés­re kép­te­len fér­fi­tól elvet­ték a pénzét.

A vád­irat sze­rint, a vád­lot­tak 2021. év május 30-án, dél­után, lakó­he­lyük­ről egy nagyobb tár­sa­ság­gal érkez­tek Sze­rencs­re, ahol a vas­út­ál­lo­má­son össze­ta­lál­koz­tak a sér­tet­tel, akit már korább­ról ismertek.

A vád­lot­tak beszél­get­ni kezd­tek a fia­tal fér­fi­val, mely­nek során a sér­tett a pálya­ud­var büfé­jé­ben alko­holt vásá­rolt, amit együtt fogyasz­tot­tak el. Ezt köve­tő­en, a vád­lot­tak az ekkor már erő­sen ittas álla­pot­ban lévő sér­tet­tel a bel­vá­ros felé indul­tak, azon­ban útköz­ben szó­vál­tás­ba keve­red­tek, mely­nek során a vád­lot­tak egyi­ke meg­rúg­ta, mási­kuk pedig ököl­lel arcon ütöt­te a sértettet.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a föld­re esett, és ittas álla­po­ta miatt nem tudott fel­áll­ni onnan. Ezt kihasz­nál­va az egyik vád­lott átku­tat­ta a sér­tett zse­be­it, ahon­nan magá­hoz vette a kész­pén­zét és a mobil­te­le­fon­ját. Mivel a tele­fon biz­ton­sá­gi kód­ját nem tudta fel­ol­da­ni, azt vissza­tet­te a sér­tett zse­bé­be, azon­ban a 7.000 forint kész­pén­zét eltu­laj­do­ní­tot­ta. A másik vád­lott a tör­tén­tek során mind­vé­gig jelen volt, így maga­tar­tá­sa társa szán­dé­kát erő­sí­tet­te a cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben, ami­ért bűn­se­géd­ként kel­lett felel­nie a bíró­ság előtt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban könnyű testi sér­tés miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő a vád­lot­tak­kal szemben.

A Sze­ren­csi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en, a két fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jogerős.