Főoldal » Archív » Három nappal az elkövetés után bíróság elé állította az ügyészség a szír embercsempészt

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szír ember­csem­pészt, aki 2020. júni­us 9-én három szír és egy jeme­ni állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a vád­lott isme­ret­len sze­mé­lyek­kel lét­re­jött meg­ál­la­po­dás alap­ján, Baja kör­nyé­kén a gép­jár­mű­be fel­vett három szír és egy jeme­ni állam­pol­gárt azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba, illet­ve Német­or­szág­ba szál­lít­sa. A vád­lott a 8-as számú főúton köz­le­ke­dett Veszp­rém irá­nyá­ba, ahol az őt meg­ál­lí­ta­ni szán­dé­ko­zó rend­őri fény- és hang­jel­zés­re nem állt meg, sebes­sé­gét mint­egy 200 km/h-ra növel­te azért, hogy elme­ne­kül­jön. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel az állam­ha­tár jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tör­té­nő átlé­pé­sé­hez szán­dé­ko­san segít­sé­get nyúj­tott, azon­ban a rend­őrök Veszp­rém­ben utolérték.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a vád­lot­tat 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A bíró­ság dön­té­se jogerős.