Főoldal » Hírek » Három nőt futtatott külföldön egy férfi, 12 gyereke született tőlük– letartóztatását indítványozta a főügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csong­rád – Csa­nád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, aki erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re gyer­me­kei édes­any­ja­it, akik 12 gye­re­ket szül­tek neki.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik megye­be­li falu­ban élő fér­fi­nak három nő dol­go­zott pros­ti­tu­ált­ként jel­lem­ző­en Frank­furt­ban és Lip­csé­ben 2018 decem­be­ré­től, aki­ket a gya­nú­sí­tott sok­szor fenye­ge­tés­sel és verés­sel kény­sze­rí­tett rá erre. A férfi ennek érde­ké­ben kihasz­nál­ta a sér­tet­tek érzel­mi, anya­gi kiszol­gál­ta­tott­sá­gát. A gya­nú­sí­tott kihasz­nál­ta azt is, hogy a nők 12 gye­re­ket szül­tek neki koráb­ban és a fér­fi­vel élő nők vigyáz­tak az éppen kül­föl­dön pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó sér­tett gyer­me­ke­i­re, aki nem tart­hat­ta a kap­cso­la­tot velük, ha nem az elvá­rá­sok­nak meg­fe­le­lő­en dol­go­zott vagy a keres­mé­nyü­ket nem adta át. A pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó bevé­tel­lel ugyan­is a sér­tet­tek­nek min­dig el kel­lett szá­mol­ni­uk és a férfi uta­sí­tá­sai sze­rin­ti sze­mély­nek, pénz­kül­dő szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel kel­lett azt hazautalniuk.

A minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel arra is, hogy az eddi­gi ada­tok sze­rint a férfi koráb­ban Romá­ni­á­ban is állt már eljá­rás alatt hason­ló cse­lek­mé­nyek miatt.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda össze­han­golt akció kere­té­ben a hét­főn állí­tot­ta elő és vette őri­zet­be a fér­fit, vala­mint fog­lal­ta le, vette zár alá mint­egy 30 mil­lió forint érték­ben a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó ingó­sá­ga­it, ingatlanait.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi akci­ó­ról készül fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/gyerekei-anyjat-prostituciora-kenyszeritette