Főoldal » Hírek » Három orosz embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bíró­nak, hogy ren­del­je el annak a három orosz fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a rend­őr­ég 11 afgán ille­gá­lis határ­át­lé­pő szál­lí­tá­sa köz­ben tar­tóz­ta­tott fel.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. augusz­tus 28-án este 8 óra után az Auszt­ri­á­ban, Len­gyel­or­szág­ban és Fran­cia­or­szág­ban élő három gya­nú­sí­tott két autó­ját – egy fel­ve­ze­tő és egy szál­lí­tó jár­mű­vet - ellen­őriz­te a rend­őr­ség Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén. Az ellen­őr­zés során a rend­őrök elő­ál­lí­tot­tak 11 magát afgán állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt is, A mig­rán­so­kat a gya­nú­sí­tot­tak - az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zók­tól kapott uta­sí­tás­nak meg­fe­le­lő­en - rövid­del azt meg­elő­ző­en vet­tek fel a szál­lí­tó jár­mű­be és indul­tak el velük Auszt­ria irá­nyá­ba. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták iga­zol­ni, a magyar állam­ha­tárt isme­ret­len sze­mély segít­sé­gé­vel, ille­gá­li­san lép­ték át.

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon fog dönteni.