Főoldal » Archív » Három sértettet rabolt ki a fiatalkorú vádlott két héten belül

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 16 éves, Nóg­rád megyei fia­tal­lal szem­ben, aki rövid időn belül három sér­tet­tet is kirabolt. 

A vád sze­rint a sér­tett 2018 máju­sá­ban, a dél­utá­ni órák­ban Pász­tón egy park­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor oda­lé­pett hozzá egy szá­má­ra isme­ret­len fiú, és 200 forin­tot kért tőle. A sér­tett a kérés­nek nem tett ele­get, ezért a vád­lott azt meg­is­mé­tel­te, azon­ban már 300 forin­tot köve­telt. Miu­tán a sér­tett ezt is eluta­sí­tot­ta, az elkö­ve­tő egyre agresszí­veb­bé vált, és azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem adja át a pénzt, elő­ve­szi a kését és leszúr­ja őt. A sér­tett a mene­kü­lés lehe­tő­sé­gét keres­ve körül­né­zett, azon­ban ezt a fia­tal­ko­rú vád­lott ész­re­vet­te és közöl­te, hogy úgy­sem fogja őt elen­ged­ni. Meg­kér­dez­te hány éves, és mikor a sér­tett elmond­ta, hogy 17 éves, a vád­lott kije­len­tet­te, hogy mivel még fia­tal, nem öli meg, csak com­bon szúr­ja, majd újra köve­te­lőz­ni kez­dett. A sér­tett két­ség­be­esé­sé­ben – más kiutat nem látva - nyug­tat­gat­ni pró­bál­ta a vád­lot­tat, aki végül elhagy­ta a hely­színt azzal, hogy töb­bet ne talál­koz­za­nak, mert megöli.

Az előb­bi ese­tet köve­tő­en mint­egy két hét­tel később, május 15-én a sér­tett a vas­út­ál­lo­má­son vára­ko­zott, ami­kor a vád­lott ismét oda­lé­pett hozzá. Ekkor 300 forin­tot kért tőle busz­jegy­re. A sér­tett nem adott pénzt neki, ezért az elkö­ve­tő egy 11 cen­ti­mé­te­res pen­ge­hosszú­sá­gú kést húzott elő a puló­ve­re ujjá­ból, és azzal fenye­get­te meg, hogy hasba szúr­ja, ha nem ad neki pénzt. A sér­tett félel­mé­ben ele­get tett a vád­lott köve­te­lé­sé­nek és átad­ta neki a nála lévő 1000 forintot.

Még ugyan­ezen a napon a vád­lott továb­bi két kis­ko­rú sér­tet­tet rabolt ki. Egyi­kő­jü­ket az utcán szó­lí­tot­ta le, majd a kezé­ben lévő kés­sel meg­fe­nye­get­te, hogy meg­szúr­ja, ha nem ad neki pénzt. A rémült fiú elő­vet­te pénz­tár­cá­ját, amely­ből a vád­lott 1620 forin­tot vett el. A másik sér­tet­tel a vona­ton talál­ko­zott, majd mikor leszállt, követ­te őt, és  őt is kés­sel fenye­get­te meg. Tőle egy fél doboz ciga­ret­tát szer­zett meg.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, vala­mint a közel 240 000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re való köte­le­zé­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.