Főoldal » Hírek » Három vétlen gépkocsi sérült az ittas férfi miatt - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki itta­san vezet­te a gép­ko­csit, és így három gép­ko­csi ütkö­zé­sét okozta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. már­ci­us 14-én, este, Tata­bá­nyán ittas álla­pot­ban veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit. Az ittas férfi nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, ezért balra kanya­ro­dá­sát köve­tő­en neki­üt­kö­zött az úttest szé­lén sza­bá­lyo­san par­ko­ló jár­mű­nek. A meg­lö­kött sze­mély­gép­ko­csi az előt­te ugyan­csak sza­bá­lyo­san vára­ko­zó autó hátul­já­nak ütkö­zött, és ez utób­bi is neki­üt­kö­zött egy har­ma­dik vét­len gép­ko­csi­nak, amely a kapu­be­já­ró­ban  parkolt.

A bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, csak anya­gi kár keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.