Főoldal » Hírek » Háromféle kábítószert is terítettek – még az általuk nevelt kiskorúnak is adtak belőle - Fotóval és videóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során indít­vány tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a három gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik hóna­po­kon keresz­tül érté­ke­sí­tet­tek több­fé­le kábí­tó­szert is lakókörnyezetükben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke 2020. nya­rá­tól, jelen­leg még ismer­te­len for­rás­ból szer­zett be leg­alább három féle kábí­tó­szert, így mari­hu­á­nát, amfe­ta­mint és metam­fe­ta­mint. Eze­ket tovább érté­ke­sí­tés cél­já­ból átad­ta egy isme­rős házas­pár­nak, akik azt Sze­ge­den egy lakó­te­le­pi lakás­ban por­ci­óz­ták, lakó­kör­nye­ze­tük­ben érté­ke­sí­tet­ték, majd a kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó pénz­zel elszá­mol­tak a saját része­se­dé­sük levo­ná­sát köve­tő­en. A férfi folya­ma­tos ellen­őr­zést gya­ko­rolt a házas­pár kábítószer-kereskedő tevé­keny­sé­ge felett, ille­tő­leg maga az érté­ke­sí­tés is nagy­fo­kú szer­ve­zett­ség mel­lett tör­tént. A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda nyo­mo­zói a múlt héten tar­tott akció során őri­zet­be vet­ték a három gya­nú­sí­tot­tat, vala­mint fogyasz­tó­kat is elő­ál­lí­tot­tak. A ház­ku­ta­tá­sok során 4,5 kg mari­hu­á­na, vala­mint több mint fél kg por álla­gú kábí­tó­szer került lefog­la­lás­ra, nagy mennyi­sé­gű kész­pénz, éksze­rek és gép­ko­csi mellett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kábí­tó­szert terí­tő házas­pár az álta­luk nevelt fia­tal­ko­rú gyer­mek­nek is rend­sze­re­sen adott a kábítószerből.

A bűn­szö­vet­ség­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, a tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek kábí­tó­szer átadá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A nyo­mo­zó ható­ság raz­zi­á­já­ról az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg fény­kép, ille­tő­leg videó felvétel:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szegedi-drogterjeszto-bandat-fogott-el-a-kr-nni