Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Háromnegyed óra alatt elfogták, három hét alatt elítélték a rablót - Fotókkal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki a ceg­lé­di vas­út­ál­lo­más alul­já­ró­já­ban rabolt ki egy nőt.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élt Ceg­lé­den, mun­ka­he­lye, rend­sze­res jöve­del­me nem volt, ezért elha­tá­roz­ta, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek útján fog pénzt sze­rez­ni. 2019. ápri­lis 1-én, dél­után, a ceg­lé­di vas­út­ál­lo­más büfé­jé­ből ello­pott 3 kg kávét. A lopott kávét haza­vit­te, majd vissza­tért az állo­más­ra, ahol fel­fi­gyelt egy nőre, a bűn­ügy sér­tett­jé­re, aki az újsá­gos stand­nál vásá­rolt és kész­pénz­zel fizetett.

A férfi követ­te a nőt, az állo­más alul­já­ró­já­ban utol­ér­te, meg­szó­lí­tot­ta, majd a sér­tett pénz­tár­cá­ját köve­tel­te. A nő ellen­állt, tovább akart menni, de az elkö­ve­tő meg­ra­gad­ta a sér­tett ruhá­ját. Dula­ko­dás köz­ben a nő tás­ká­já­nak elsza­kadt a füle, így a sér­tett a fal­nak esett, és a férfi ezt a pil­la­na­tot kihasz­nál­va kimar­kol­ta a tás­ká­ból a nő pénz­tár­cá­ját, majd elfu­tott. A pénz­tár­cá­ból 40.000 forin­tot zseb­re tett, a tár­cát a benne lévő sze­mé­lyes okira­tok­kal a peron végén egy akná­ba rejtette.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói 45 per­cen belül azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a rab­lót, aki letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban három héten belül állí­tot­ta bíró­ság elé a rab­lás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádolt fér­fit, akit a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 4 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt. A bíró­ság íté­le­te nem jog­erős, mert az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a véde­lem eny­hí­té­sért fellebbezett.