Főoldal » Hírek » Háromszor is fizetés nélkül sétált ki az áruházból – FOTÓVAL – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki rövid időn belül három­száz­ezer forint­tal káro­sí­tott meg egy ruhaüzletet.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó nő 2023 októ­be­ré­ben egy héten belül három­szor is meg­je­lent ugyan­ab­ban a sió­fo­ki áru­ház­ban, és min­den alka­lom­mal ren­ge­teg ter­mé­ket vitt magá­val a pró­ba­fül­ké­be. Itt aztán eltá­vo­lí­tot­ta a ruha­da­ra­bok­ra helye­zett áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket, majd azo­kat hát­ra­hagy­ta, a ter­mé­ke­ket rész­ben magá­ra vette, rész­ben a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te, rész­ben pedig a nála lévő tás­kák­ba pakol­ta és fize­tés nél­kül távo­zott az üzletből.

A vád­lott ezzel a mód­szer­rel több mint három­száz­ezer forint érték­ben lopott külön­bö­ző ruha­da­ra­bo­kat, kiegé­szí­tő­ket és koz­me­ti­ku­mo­kat, mely­nek az eljá­rás során vég­zett ház­ku­ta­tás során a sió­fo­ki nyo­mo­zók csu­pán a töre­dé­két tud­ták lefoglalni.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság a nővel szem­ben egy­út­tal vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el.

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a vád­lott által hát­ra­ha­gyott áru­vé­del­mi esz­kö­zök­ről a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.