Főoldal » Hírek » Háromszor lőtte fejbe a kutyát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves és egy 27 éves férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt, akik közül a fia­ta­labb vád­lott egy keve­rék kutyát tar­tott, azon­ban az eb han­go­san uga­tott, több­ször kiszö­kött, járó­ke­lők, kutyák után futott. Ezt a szom­szé­dok szóvá tet­ték, ezért vádlott-társával abban álla­pod­tak meg, hogy lelö­vik az ebet. Az idő­sebb vád­lott gáz­ri­asz­tó fegy­ver­rel két­szer fejbe lőtte az álla­tot, az vérző sérü­lé­se­ket oko­zott, ezután az enge­déllyel tar­tott vadász­fegy­ve­ré­vel újból fejbe lőve kivégezte.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­lab­bik vád­lott 2020. szep­tem­ber hónap­ban egy isme­rő­sé­től kapott keve­rék kan­iva­rú kölyök­ku­tyát, amit egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házá­nak udva­rán tar­tott. Az eb köze­pes testű állat­tá fej­lő­dött, azon­ban sokat és han­go­san uga­tott, rend­sze­re­sen kiszö­kött a por­tá­ról, járó­ke­lők és kutyák után futott, ezt a szom­szé­dok szóvá tet­ték. A vád­lott attól tar­tott, hogy az állat majd meg­tá­mad vala­kit, ezért úgy gon­dol­ta, hogy el kel­le­ne altat­ni, de erre nem volt pénze.

2022. már­ci­us hónap végén a dél­utá­ni órák­ban átment a szom­széd­já­ban lakó vádlott-társához, és arra a meg­ál­la­po­dás­ra jutot­tak, hogy az idő­seb­bik vád­lott - aki vadász és enge­déllyel tar­tott lőfegy­ve­re van -, lelö­vi az ebet. Ezután a vád­lot­tak egy erdős kül­te­rü­let­re vit­ték a kutyát, ahol az idő­sebb vád­lott a fejé­hez tar­tot­ta a gáz- és riasz­tó­fegy­ve­rét és egy lövést adott le. Az eb nem sérült meg, de meg­ijedt. A gaz­dá­ja meg­nyug­tat­ta, majd a vádlott-társ újra lőtt, ami­vel az állat fején vérző sérü­lést oko­zott, de az eb még élt. Ekkor a siker­te­len lövé­se­ket leadó vád­lott haza­ment, elhoz­ta a lőfegy­ver­nek minő­sü­lő cél­táv­cső­vel ellá­tott pus­ká­ját, és azzal a fejre leadott lövés­sel kivé­gez­te az álla­tot. Ami­kor el akar­ták föl­del­ni a tete­met, a rend­őrök intéz­ked­tek velük szemben.

A vád­lot­tak a két riasz­tó­pisz­tollyal, majd a lőfegy­ver­rel leadott lövé­sek­kel külö­nös szen­ve­dést okoz­tak az állatnak.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, a vadász vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól való eltiltással.