Főoldal » Archív » Háromszor rabolta ki a sértettet Kevermesen - előzetes letartóztatásba került

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 23 éves fér­fi­nak, aki 2017 decem­be­re és 2018 feb­ru­ár­ja között három­szor rabol­ta ki az egye­dül élő sér­tet­tet Kevermesen.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a kever­me­si gya­nú­sí­tott elha­tá­roz­ta, hogy anya­gi gond­ja­i­nak meg­ol­dá­sá­hoz az álta­la látás­ból ismert, moz­gás­szer­vi beteg­ség­ben szen­ve­dő, rok­kant­nyug­dí­jas sér­tet­től pénzt fog szerezni.

A gya­nú­sí­tott az egye­dül élő sér­tett élet­vi­te­lét meg­fi­gyel­te, majd 2017. decem­ber ele­jén a késő esti órák­ban házá­nak a bejá­ra­ti ajta­ját betör­te, és az arcát maszk­kal elta­kar­va bement a laká­sá­ba, aki erre fel­éb­redt. A gya­nú­sí­tott a nála lévő kést az ágyon ülő sér­tett nya­ká­hoz tar­tot­ta, és a ház­ban lévő pénz átadá­sát köve­tel­te, miköz­ben azzal fenye­get­te a fér­fit, hogy meg­öli. A sér­tett ennek hatá­sá­ra 10.000 forin­tot adott át a gya­nú­sí­tott részére.

Ezt köve­tő­en továb­bi két alka­lom­mal, 2018 janu­ár­já­ban és feb­ru­ár ele­jén a ter­helt hason­ló mód­szer­rel ment be a sér­tett ott­ho­ná­ba, ahol őt meg­ölés­sel fenye­get­te és a pén­zét köve­tel­te. A gya­nú­sí­tott a máso­dik alka­lom­mal 8.000 forint körü­li kész­pénz­zel, míg utol­já­ra 2.500 forint érté­kű éle­lem­mel távo­zott a sér­tett házából.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a férfi isme­ret­len hely­re távo­zott, majd elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el Buda­pes­ten. Cse­lek­mé­nye 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, így fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon ismét meg­szök­ne vagy elrej­tőz­ne. A sér­tett élet­ko­ra, egész­sé­gi álla­po­ta és a gya­nú­sí­tot­tal azo­nos tele­pü­lé­sen lévő lakó­he­lye alap­ján attól is tar­ta­ni lehet, hogy a ter­helt meg­fé­lem­lí­te­né, befo­lyá­sol­ná a sér­tet­tet val­lo­má­sa meg­té­te­lé­ben. A rövid idő alatt három alka­lom­mal tör­tént elkö­ve­tés, vala­mint a gya­nú­sí­tott rossz anya­gi hely­ze­te alap­ján nem lehet kizár­ni azt sem, hogy sza­bad­lá­bon újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve a ter­helt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.