Főoldal » Archív » Háromszor rabolta ki ugyanazt az idős embert - vádemelés

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség rab­lás és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy huszon­há­rom éves férfi ellen, akik két hónap alatt három alka­lom­mal rabol­ta ki ugyan­azt az idős sér­tet­tet egy Békés megyei településen. 

A vád sze­rint a bün­tet­len elő­éle­tű, anya­gi gon­dok­kal küsz­kö­dő vád­lott 2017 decem­be­ré­nek ele­jén elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az álta­la falu­be­li­ként ismert, nyug­dí­jas sér­tett pén­zét. A vád­lott ezért meg­fi­gyel­te a sér­tet­tet, így tudta, hogy csak bot segít­sé­gé­vel tud járni, ismer­te a sér­tett szo­ká­sa­it, vala­mint azt, hogy őt ki, mikor, milyen cél­ból láto­gat­ja.  A vád­lott azért, hogy a sér­tett pén­zét meg­sze­rez­ze, 2017. decem­be­re és 2018. feb­ru­ár­ja között három alka­lom­mal tört rá a sér­tett­re és tőle pénzt követelt.

A vád sze­rint a vád­lott mind­há­rom alka­lom­mal az esti órák­ban érke­zett a sér­tett házá­hoz és a nyi­tott utcai kapun át bement az udvar­ra. A lakás­ba a bejá­ra­ti ajtó benyo­má­sá­val jutott, majd puló­ve­ré­nek kapuc­ni­ját a fejé­re húzta, hogy a sér­tett ne ismer­je fel, és cél­irá­nyo­san abba a helyi­ség­be ment, ahol a sér­tett aludt vagy az ágyon feküdt. A vád­lott a sér­tet­től kés­sel vagy meg­ölés­sel fenye­ge­tés­sel kész­pén­zé­nek átadá­sát köve­tel­te, aki a fenye­ge­tés hatá­sá­ra első alka­lom­mal 10.000.- forin­tot, a máso­dik alka­lom­mal pedig 8.000.- forin­tot adott át. Har­ma­dik alka­lom­mal a sér­tett­nek nem volt pénze, ezért a vád­lott a sér­tett hűtő­jé­ből közel 4.000.- forint érté­kű élel­mi­szert vett ki és azzal távozott.

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit foly­ta­tó­la­go­san, fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és foly­ta­tó­la­go­san, erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is, ille­tő­leg a sér­tett által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.