Főoldal » Hírek » Háromszor tört be ugyanabba a csárdába - FOTÓKKAL - a Bács - Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint 2020 decem­be­ré­ben és 2021. janu­ár 1-én egy Baja kör­nyé­ki köz­ség­ben három­szor tört be ugyan­ab­ba a csár­dá­ba, ahon­nan sze­szesita­lo­kat lopott.

A vádirat sze­rint a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő, bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2020. decem­ber köze­pén egy Baja kör­nyé­ki köz­ség­ben az ajtó üve­gét betör­ve bemá­szott egy csár­dá­ba, ahon­nan rövid­ita­lo­kat lopott közel 20.000 forint érték­ben. A férfi ezen kívül még két liter pálin­kát is össze­ké­szí­tett, de azt már nem tudta elvinni.

A vád­lott tavaly kará­csony előtt két nap­pal ismét vissza­ment a csár­dá­hoz, megint az ajtó üve­gét törte be és ekkor is rövid­ita­lo­kat zsák­má­nyolt több mint 30.000 forint érték­ben. A tol­vaj az ita­lo­kat kihoz­ta a ven­dég­lő­ből, de a rend­őrök érke­zé­sét ész­lel­ve az ita­lo­kat hát­ra­hagy­ta és elme­ne­kült. A lopott ita­lo­kat a rend­őr­ség vissza­ad­ta a sér­tett­nek. Nem lehe­tett azon­ban tudni, hogy a vád­lott melyik­ből ivott, ezért az ita­lo­kat meg­sem­mi­sí­tet­ték, így a kár nem térült meg.

A vád­lott 2021. janu­ár 1-én haj­nal­ban har­mad­szor is betört a csár­dá­ba, ekkor egy üveg bort lopott. A nyo­mo­zók később a vád­lott laká­sán meg­ta­lál­ták a félig elfo­gyasz­tott bort, a kár ez eset­ben sem térült meg. A vádlott a csár­dán kívül egy másik ingat­lan­ba is beha­tolt, ekkor a kerí­tést tapos­ta le. Az udvar­ról mint­egy 20 méter réz­ká­belt és csat­la­ko­zó­kat vitt el több mint 15.000 forint érték­ben. A sér­tett kára nem térült meg.

A rend­őrök 2021. feb­ru­ár 1-én fog­ták el és vet­ték őri­zet­be a vád­lot­tat, akit a bíró­ság letar­tóz­ta­tott. A vád­lott jelen­leg más bűn­ügy­ben jog­erő­sen kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét tölti, őt a járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­tén kívül lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a meg nem térült kár ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fény­ké­pek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el:

Lezárt akta: három­szor tört be egy csár­dá­ba | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)