Főoldal » Hírek » Hasba szúrt áldozatát egy hónap múlva megöléssel fenyegette – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt, Az elkö­ve­tő Mis­kol­con haj­nal­ban hasba szúrt egy fér­fit élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va, majd egy hónap­ra rá inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon meg­ölés­sel fenyegette.

A vád­irat sze­rint az erő­sen ittas vád­lott és a test­vé­re 2022 augusz­tus ele­jén, haj­nal­ban Mis­kol­con, az utcán talál­koz­tak a szin­tén ittas sér­tet­tel, majd a test­vér és a férfi beszél­ge­tet­tek. A sér­tett és a vád­lott között szó­vál­tás ala­kult ki ami­att, hogy a sér­tett ismer­ked­ni akart az elkö­ve­tő testvérével.

A vád­lott a nő barát­ját tele­fo­non hívta a hely­szín­re, aki meg­ér­ke­zé­se­kor a sér­tet­tet fele­lős­ség­re vonta, hogy a barát­nő­jét átka­rol­ta, fog­dos­ta, majd ők ket­ten távoz­tak. Az elkö­ve­tő és a sér­tett között a vita azon­ban foly­ta­tó­dott, mely­nek során a vád­lott elő­vett egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú pil­lan­gó­kést, és azzal a fér­fit hasba szúr­ta. A sér­tett a közel­ben lévő laká­sá­ra ment, de a vér­vesz­te­ség miatt elájult, kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se azon­na­li műté­ti beavat­ko­zást igényelt.

2022 szep­tem­ber végén a vád­lott inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon üze­ne­tet kül­dött a sér­tett­nek, amely­ben talál­ko­zó­ra hívta, és azzal fenye­get­te meg, hogy most pon­to­sab­ban fog szúr­ni, őt is és csa­lád­ját is megöli.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek végrehajtásával.