Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hasba szúrta élettársát egy férfi – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta a szlo­vén férfi kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét, aki meg­tá­mad­ta, majd hasba szúr­ta áldo­za­tát.  

A szlo­vén férfi 3 éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel egy határ­men­ti tele­pü­lé­sen. A pár 2023. feb­ru­ár 23-án, haj­nal­ban fél­té­keny­ség miatt össze­szó­lal­ko­zott, majd a vesze­ke­dés eldur­vult. A férfi kony­ha­kést magá­hoz véve kivon­szol­ta a nőt az udvar­ra, ahol be akar­ta tusz­kol­ni az autó cso­mag­tar­tó­já­ba. A sér­tett ellen­állt, ezért a férfi a nya­ká­hoz sze­gez­te a kést, így vitte végig az utcán, köz­ben a meg­ölé­sé­vel fenye­get­te, és folya­ma­to­san azt kia­bál­ta szlo­vén nyel­ven, hogy rend­őr­ség. Egy fás-bokros rész­hez érve a vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te élet­tár­sát, a kar­ját két helyen meg­vág­ta, végül hasba szúr­ta. Ezután a férfi elhagy­ta a helyszínt.

Az erő­sen vérző sér­tett­re a han­gos­ko­dás­ra fel­ke­lő egyik lakó talált rá az utcán, aki érte­sí­tet­te a ható­sá­go­kat. A gyors orvo­si beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő­en sike­rült meg­men­te­ni az élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült nőt.

Az igaz­ság­ügyi pszi­chi­á­ter szak­ér­tői véle­mé­nyek sze­rint a férfi beszá­mí­tá­si képes­sé­ge kizárt, továb­bá tar­ta­ni lehet attól, hogy újabb sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, ezért elren­del­ték a kényszergyógykezelését.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te vádja alól - a tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján - fel­men­tet­te és elren­del­te a kényszergyógykezelését.

Az íté­let ellen a vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek minő­sí­té­se miatt, védő­je pedig a kény­szer­gyógy­ke­ze­lés mel­lő­zé­sé­ért fellebbezett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét helybenhagyta.