Főoldal » Hírek » Használt gumiabroncsokból épített kerítést a nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tett miatt, akik veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő sze­mély­gép­ko­csit bon­tot­tak szét, ille­tő­leg a nő hasz­nált gumi­ab­ron­csok­ból épí­tett kerítést.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül az egyik férfi és a nő 2021 május hónap ele­jén sze­mély­gép­ko­csit vásá­rol­tak azzal a cél­lal, hogy szét­bont­ják és hul­la­dék­ként érté­ke­sí­tik. A rákö­vet­ke­ző napon a két férfi a női vád­lott bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő lakó­he­lyén reg­gel meg­kezd­ték a fel­da­ra­bo­lást, de a lakos­sá­gi beje­len­tés­re kiér­ke­ző rend­őrök meg­aka­dá­lyoz­ták cselekményüket.

A gép­jár­mű veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül, bon­tá­sá­hoz ható­sá­gi enge­dély szükséges.

2021 ápri­li­sá­ban és máju­sá­ban a nő a csa­lá­di házá­hoz szál­lít­ta­tott 462 db, össze­sen több mint 3,6 tonna súlyú hasz­nált gumi­ab­ron­csot, és abból kerí­tést épí­tett 4-5 gumi­ab­ron­csot egy sor­ban egy­más­ra rakva, rög­zí­tés nélkül.

A gumi­ab­roncs nem veszé­lyes hul­la­dék, de magán­tu­laj­do­nú ingat­la­non nem tárolható.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val és a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, míg bün­tet­len elő­éle­tű har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.