Főoldal » Hírek » Használtautó hirdetésekkel csaltak - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség egy 45 éves nővel szem­ben emelt vádat, aki külön­élő fér­jé­vel követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket. A bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­sel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 45 éves nő - 2017 decem­be­rét meg­elő­ző­en meg­ál­la­po­dott a tőle külön­élő fér­jé­vel abban, hogy meg­él­he­té­sü­ket csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­ből fog­ják fedezni.

 

Ennek érde­ké­ben a férfi egy hasz­nált autók érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zó web­ol­da­lon olyan gép­ko­csi­kat hir­de­tett meg eladás­ra, ame­lyek­kel tény­le­ge­sen nem ren­del­ke­zett. A hir­de­té­sek­ben fele­sé­ge elér­he­tő­sé­ge­it adta meg, aki pedig az érdek­lő­dő­ket átirá­nyí­tot­ta a fér­jé­hez azzal, hogy az autók­ról ő tud rész­le­tes fel­vi­lá­go­sí­tást adni, és ő inté­zi az autók Magyar­or­szág­ra való beho­za­ta­lát is.

 

A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­tek fel­hív­ták a fér­fit, aki beszá­molt nekik az autók jel­lem­ző­i­ről, vala­mint meg­be­szél­te velük az adás­vé­tel rész­le­te­it is. Ennek során - arra hivat­koz­va, hogy ő kül­föl­dön tar­tóz­ko­dik – abban egye­zett meg a sér­tet­tek­kel, hogy a Magyar­or­szá­gon lévő vád­lott nővel köz­jegy­ző előtt meg­bí­zá­si szer­ző­dést köt­nek az autók Magyar­or­szág­ra tör­té­nő beho­za­ta­la és for­ga­lom­ba helye­zé­se érde­ké­ben, a sér­tet­tek­nek pedig ezért fog­la­lót kell leten­ni­ük, amit szin­tén köz­jegy­zői okirat­ban rögzítenek.

 

A vád­lott nőnek és fér­jé­nek nem állt szán­dé­ká­ban az autók eladá­sa, és erre lehe­tő­sé­gük sem volt, a hir­de­tett autók­kal nem ren­del­kez­tek, cél­juk kizá­ró­lag a sér­tet­tek téve­dés­be ejté­se, és a fog­la­lók kifi­ze­té­se révén a pén­zük meg­szer­zé­se volt.

 

Az ügy­nek 9 sér­tett­je van. Ebből 4 sér­tett fogott csak gya­nút, illet­ve ők nem vol­tak haj­lan­dó­ak fog­la­lót fizet­ni olyan autó­ért, amit sze­mé­lye­sen nem lehe­tett meg­te­kin­te­ni, így ezek­ben az eset­ben a csa­lás kísér­le­ti szak­ban maradt. A csa­lás­sal tény­le­ge­sen oko­zott kár csak­nem 8 mil­lió forint, a továb­bi 4 csa­lá­si kísér­let vonat­ko­zá­sá­ban pedig a veszé­lyez­te­tett érték továb­bi 6 mil­lió forint volt.

 

A csa­lás­ból szár­ma­zó pénz egy részét a vád­lott magá­nak meg­tar­tot­ta, míg a fenn­ma­ra­dó össze­ge­ket külön­élő férje részé­re eljut­tat­ta. A fog­la­ló kifi­ze­té­se után a sér­tet­te­ket egy ideig még hite­get­ték, később azon­ban szá­muk­ra elér­he­tet­len­né váltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 45 éves nővel szem­ben 9 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te, illet­ve kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra és indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki. A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve, a nővel szem­ben 1 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A vég­zés nem végleges.

 

A férfi bűn­társ­sal szem­ben bel­föl­di, euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sát köve­tő­en a nyo­mo­zás elkü­lö­ní­tés­re került.