Főoldal » Hírek » Hat és fél év fegyházat kapott a nógrádi drogdíler - VIDEÓVAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hat év hat hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a Nóg­rád megyei fér­fit, aki hosszabb ideje terí­tett koka­int; társa három év hat hónap bör­tön­bün­te­tést kapott.

Az ügyész­ség 2019 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki már hosszabb ideje koka­in­ter­jesz­té­sé­ből tar­tot­ta el magát. A beszer­zé­si for­rá­sá­tól egy­szer­re csak 100-200 gramm mennyi­sé­get ren­delt azért, hogy a lebu­kás veszé­lyét csök­kent­se, és az érté­ke­sí­tést sem csu­pán maga végez­te, hanem erre a célra embe­re­ket fog­lal­koz­ta­tott. Részük­re a kábí­tó­szert sze­mé­lye­sen vagy úgy adta át, hogy hét­vé­gen­te a pos­ta­lá­dá­juk­ba dobta, majd a rá követ­ke­ző héten beszed­te tőlük a bevé­telt.

Később a vásár­lók már a tár­sát keres­ték meg tele­fo­non koka­i­nért, a társa köz­ve­tí­tet­te felé az igé­nye­ket, majd ami­kor vissza­jel­zett, hogy a kért mennyi­sé­gű drog ren­del­ke­zés­re áll, társa átvet­te és a vásár­lók­nak továb­bí­tot­ta azt, a befolyt pénz­zel pedig elszá­molt felé.

A fér­fi­ak lebu­ká­su­kig 3.250.000 Ft érték­ben érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat - a vád­dal egye­ző­en - kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek; a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő beszer­zőt 6 év 6 hónap fegy­ház­ra és vagyon­el­kob­zás­ra, míg tár­sát 3 év 6 hónap bör­tön­re ítél­te, vala­mint mind­ket­tő­jü­ket eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Köte­lez­te továb­bá őket az 1.500.000 Ft-ot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az íté­let az elle­ne beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek miatt nem emel­ke­dett jog­erő­re, az eljá­rás másod­fo­kon foly­ta­tó­dik tovább.

Az ügy­ben készült fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tők: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedo-es-fogyasztok-rendorkezen-1