Főoldal » Archív » Hat év a börtönben elkövetett életveszélyt okozó testi sértésért

2015 őszén egy Győr-Moson-Sopron megyei bün­te­tés­vég­re­haj­tá­si inté­zet­ben egy férfi a zár­ka­tár­sát olyan mér­ték­ben bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A jelen­leg 32 éves elkö­ve­tő rab­lá­sok és lopá­sok miatt töl­töt­te sza­bad­ság­vesz­té­sét, a sér­tett pedig kis­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt.

Az elkö­ve­tő a sér­tet­tet a közös zár­ká­ba kerü­lé­sük más­nap­ján elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül test­szer­te olyan nagy erő­vel és olyan kitar­tó­an bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett­nek szá­mos csont­ja eltört.

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­irat nyo­mán eljá­ró járás­bí­ró­ság ügyé­szi indít­vány­ra igaz­ság­ügyi orvos­szak­ér­tőt ren­delt ki, és – a ter­helt sza­ba­du­lá­sá­nak lehe­tő­sé­ge miatt – ugyan­csak ügyé­szi indít­vány­ra, elren­del­te az elkö­ve­tő letartóztatását.

A beszer­zett szak­vé­le­mény­ből meg­ál­la­pít­ha­tó­vá vált, hogy a sér­tett sérü­lé­sei fogya­té­kos­ság vissza­ma­ra­dá­sá­val gyó­gyul­tak, továb­bá a sér­tett a bán­tal­ma­zást köve­tő­en – a belső sérü­lé­se miatt – köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét a rajta elvég­zett műtét men­tet­te meg.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt eljá­ró tör­vény­szék a – más ügy­ben újra letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt álló – ter­hel­tet, mint több­szö­rös vissza­esőt hat év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let első­fo­kon jog­erős­sé vált.