Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség » Hat gyermekből lett sértett-a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fizi­ka­i­lag és lel­ki­leg bán­tal­maz­ta gyer­me­ke­it, 13 éves lányá­val pedig annak aka­ra­ta elle­né­re közö­sült az a férfi, aki ellen most emelt vádat az ügyész­ség.

 A vád­irat sze­rint 2018. óta a férfi egye­dül nevel­te egy sza­bol­csi falu­ban hat kis­ko­rú gyer­me­két, mert a gye­re­kek anyja elhagy­ta őt egy új kap­cso­lat miatt. Apjuk a gyer­me­ke­ket rend­sze­re­sen verte, lel­ki­leg is bán­tal­maz­ta, elha­nya­gol­ta, miál­tal mind­egyi­kük értel­mi, érzel­mi, erköl­csi és testi fej­lő­dé­sét súlyos fok­ban veszé­lyez­tet­te.

2019 nya­rán a férfi erő­szak­kal arra kény­sze­rí­tet­te az akkor még 13 éves lányát, hogy vele közö­sül­jön. Ez heten­te több­ször is meg­tör­tént az ezt köve­tő hóna­pok­ban, és a véde­ke­zés hiá­nya miatt a kis­lány teher­be esett. Ter­hes­sé­ge az álta­lá­nos isko­lá­ban, védő­női vizs­gá­lat alkal­má­val derült ki. A gyer­me­két azóta meg­szül­te.

A rend­őrök átku­tat­ták a férfi házát, és a szá­mí­tó­gé­pén össze­sen 228 db, 15 év alat­ti lányok­ról készült por­nog­ráf képet talál­tak.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott gyer­me­ke­it a gyám­ha­tó­ság neve­lő­szü­lők­nél helyez­te el.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség hoz­zá­tar­to­zó sérel­mé­re erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak, továb­bá kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben. Amennyi­ben a vád­lott a bíró­sá­gon beis­me­rő val­lo­mást tenne, és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor az ügyész­ség sze­rint 13 év fegy­ház­bün­te­tés­re kell ítél­ni, továb­bá vég­le­ge­sen eltil­ta­ni min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, ahol kis­ko­rú neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll. Utób­bi bün­te­tés kisza­bá­sa 2017. decem­ber 1. nap­já­tól köte­le­ző a tör­vény sze­rint az ilyen bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tők­kel szem­ben.

Az ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szün­tes­se meg a vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogát vala­mennyi gyer­me­ke ese­té­ben, mivel szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt köve­tett el a sérel­mük­re.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.