Főoldal » Archív » Hat hónap börtön a bíróság elé állított tolvajnak

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy 19 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi fér­fit, aki lakó­he­lyén ingat­la­no­kat fosz­to­ga­tott .

A vád­lott fia­tal kora elle­né­re több­ször volt már bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, ezért külö­nös vissza­eső­nek minő­sül, egy koráb­ban kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek letöl­té­sét pedig még meg sem kezd­te, ennek elle­né­re 2018. május 14-e és 22-e között négy ingat­lan­ból is lopott falujában.

Az egyik ház­ból külön­bö­ző dísz­nö­vé­nye­ket tulaj­do­ní­tott el, egy másik hely­ről egy nagy­mé­re­tű vas­le­mezt, a har­ma­dik kisze­melt ingat­lan­ból, annak bejá­ra­ti ajta­ját benyom­va ház­tar­tá­si műsza­ki cik­ke­ket, koz­me­ti­ku­mo­kat és ruha­ne­műt zsák­má­nyolt, végül május 22-én a falu kocs­má­já­nak tera­szán lévő búto­ro­kat lopta el.

A fér­fit a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2018. május 28. nap­ján őri­zet­be vette, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség pedig gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az őri­zet alatt bíró­ság elé állította.

A vád­lot­tat a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság bűnös­nek mond­ta ki a ter­hé­re rótt négy rend­be­li lopás elkö­ve­té­sé­ben, ezért 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mel­lék­bün­te­tés­ként pedig 2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­le­tet az ügyész, a vád­lott és a védő­je is tudo­má­sul vette, így az a kihir­de­té­se nap­ján jog­erő­re is emelkedett.