Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hat megrongált autó, egy kitört kirakat és 1,5 millió forint kár lett az eredménye az ittas ámokfutásnak

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyolc rend­be­li ron­gá­lás és garáz­da­ság miatt emelt vádat azzal a 26 éves buda­pes­ti fér­fi­vel szem­ben, aki ittas álla­pot­ban tört-zúzott Kapos­vár belvárosában.

A vád­lott egy kapos­vá­ri házi­bu­li­ban szó­ra­ko­zott, majd az éjsza­kai órák­ban gya­lo­go­san a bel­vá­ros felé vette az irányt, ahol magá­ból kivet­kőz­ve ittas ámok­fu­tás­ba kez­dett. Előbb a Bajcsy-Zsilinszky utcá­ban kar­colt össze egy autót, mely­nek letör­te a vissza­pil­lan­tó tük­rét is, majd a gép­ko­csi tete­jé­re borí­tott egy zöld­hul­la­dék­kal teli zsákot.

Ezután a Főut­cá­ra érve egy sze­me­tes­sel betör­te az egyik üzlet kira­ka­tát, majd egy köze­li tár­sas­ház­hoz tele­pí­tett sorom­pó­ról letör­te a ruda­za­tot, mellyel több­ször ráütött az egyik lakó gép­ko­csi­já­ra. A vád­lott ezt köve­tő­en egy másik par­ko­ló­ba ment, ahol továb­bi öt autót ron­gált meg úgy, hogy vissza­pil­lan­tó tük­rö­ket, anten­ná­kat tört le, ille­tő­leg össze­kar­col­ta, behor­pasz­tot­ta az autók karosszé­ri­á­ját. A vád­lot­tat ezután a kapos­vá­ri rend­őrök a Szé­che­nyi tér­nél elfogták.

A vád­lott van­da­liz­mu­sá­nak közel 1,5 mil­lió forint kár lett az eredménye.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a koráb­ban bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat, aki­vel szem­ben 1 év fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint több sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban köte­lez­te az oko­zott kár megtérítésére.