Főoldal » Hírek » Hat nap alatt négy alkalommal karcolta meg a sértett autóját a debreceni férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vád­ira­ta sze­rin a vád­lott az éjjeli-hajnali órák­ban rend­sze­re­sen gya­lo­golt Deb­re­cen­ben. A férfi az ott­ho­ná­hoz köze­li egyik deb­re­ce­ni utcá­ban ész­re­vett egy ház előtt par­ko­ló autót. 

A vád­lott 2021. feb­ru­ár 9. és 11. napja között össze­sen négy alka­lom­mal meg­ron­gál­ta az autót úgy, hogy kul­csá­val min­den ok nél­kül meg­kar­col­ta a karosszé­ria több ele­mét.

A férfi a bűn­cse­lek­ménnyel 60.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami nem térült meg. A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során a tulaj­do­nos kérte kárá­nak meg­té­rí­té­sét, pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben kisebb kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tat köz­ér­de­kű munka bün­te­tésre ítél­je, az eszközül hasz­nált kul­csot koboz­za el.