Főoldal » Archív » Hat román embercsempész 51 migránst juttatott át – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat hat román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik 2017. év augusz­tu­sá­ban követ­tek el bűn­cse­lek­ményt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy a jelen­leg Romá­ni­á­ban sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fi­vel álla­pod­tak meg 2017. év nya­rán abban, hogy az Euró­pai Unió terü­le­té­re tör­té­nő belé­pé­si jogo­sult­ság­gal nem ren­del­ke­ző mig­rán­so­kat jut­tat­nak át pén­zért cse­ré­be a román-magyar állam­ha­tá­ron. Ezt köve­tő­en bejár­ták a ter­ve­zett ember­csem­pé­szés útvo­na­lát, figyel­ve a rend­őri jelen­lé­tet, az ellen­őr­zé­sek gya­ko­ri­sá­gát, meg­osz­tot­ták egy­más között a fel­ada­to­kat is. A szer­ve­zet veze­tő­je több­száz eurót ígért a vád­lot­tak­nak, akik 2017. augusz­tus 16. nap­ján indul­tak el Buka­rest­ből két autó­val, majd Ara­don két kis­buszt bérel­tek, azok abla­ka­it még Romá­ni­á­ban sötét színű fóli­á­val lefed­ték, hogy ne lehes­sen belát­ni. A kis­bu­szok­ba Temes­vá­ron egy park­ban mig­rán­so­kat vet­tek fel, majd a magyar határ felé indul­tak a kis­bu­szo­kat autó­val fel­ve­zet­ve. A határ­hoz érve az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket kiszál­lí­tot­ták, majd gya­lo­go­san átkí­sér­ték Magyar­or­szág terü­le­té­re, ahol a gép­ko­csik határ­át­lé­pé­sét köve­tő­en őket ismé­tel­ten fel­vet­ték. A vád­lot­tak 51 főt jut­tat­tak át ille­gá­li­san a magyar hatá­ron. Az átju­tást után az egyik kis­buszt a rend­őr­ség ellen­őr­zés alá vonta és meg­ál­lí­tot­ta. A kocsi­ban tar­tóz­ko­dó három vád­lott kiug­rott, a kuko­ri­cás­ba sza­ladt és vissza­ment Romá­ni­á­ba, míg a rak­tér­ből 34 iraki állam­pol­gárt állí­tot­tak elő. A hátul hala­dó kis­busz kihasz­nál­va a rend­őri ellen­őr­zést, azt kike­rül­ve tovább­haj­tott és csak mint­egy egy óra múlva von­ták ellen­őr­zés alá és állí­tot­ták elő az abban tar­tóz­ko­dó 17 iraki állam­pol­gárt. A kis­bu­szo­kat fel­ve­ze­tő, a cse­lek­ményt szer­ve­ző román fér­fi­nek egy másik vád­lot­tal a rend­őri intéz­ke­dé­se­ket ész­lel­ve sike­rült vissza­for­dul­nia és vissza­jut­nia Romá­ni­á­ba.

Mind­két kis­busz vonat­ko­zá­sá­ban meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pők zsú­folt elhe­lyez­ke­dé­se, a gép­ko­csik adott­sá­gai miatt mint­egy 40 perc eltel­té­vel már jelen­tős testi és lelki gyöt­rel­me­ket éltek át az abban szál­lí­tott sze­mé­lyek.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a hat vád­lot­tal szem­ben több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­ményt bűn­szö­vet­ség­ben követ­ték el. A hat vád­lott közül ket­tőt a magyar rend­őrök őri­zet­be vet­tek, míg továb­bi négy sze­mély euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került átadás­ra és letar­tóz­ta­tás­ra. A szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó román állam­pol­gár ide­ig­le­nes átadá­sát a főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sa az euró­pai uniós ügyé­szi szerv, az Euro­just köz­re­mű­kö­dé­sé­vel folya­mat­ban van.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.