Főoldal » Archív » Hat sértettet csapott be a házaspár lakásépítés ürügyével Dorogon

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő házas­pár­ral szemben.

A vád sze­rint az elkö­ve­tők egy céget működ­tet­tek, és az inter­ne­ten, továb­bá helyi hir­de­té­si újság­ban egy doro­gi tel­ken épülő laká­so­kat hir­det­tek. A házas­pár a jelent­ke­zők­nek valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy lakó­par­kot épít­tet­nek, a kivi­te­le­zést egy komoly beru­há­zó végzi, ille­tő­leg az épít­ke­zést az egyik pénz­in­té­zet finan­szí­roz­za. Ezután a meg­té­vesz­tett vásár­lók a kivá­lasz­tott laká­sok­ra 500.000-1.000.000,- Ft közöt­ti regiszt­rá­ci­ós díjat fizet­tek be a ter­hel­tek bankszámlájára.

A vád­lot­tak célja az volt, hogy a sér­tet­tek­től pénzt csal­ja­nak ki, hiszen a telek nem volt a tulaj­do­nuk­ban, a beru­há­zás­sal össze­füg­gés­ben szer­ző­dést nem kötöt­tek, továb­bá a bank­kal a pro­jekt finan­szí­ro­zá­sá­ra meg­ál­la­po­dás nem szü­le­tett, ille­tő­leg az épít­ke­zés meg­kez­dé­sé­hez szük­sé­ges enge­dé­lye­ket sem sze­rez­ték be. Ezen túl a pár­nak a pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­ra sem­mi­lyen anya­gi fede­ze­te nem volt, hiszen a cégük mil­li­ós adó­tar­to­zást hal­mo­zott fel.

A házas­pár a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se révén össze­sen 6.750.000 forint­tal gaz­da­go­dott, a pénzt maguk­ra költötték.

A járá­si ügyész­ség az elkö­ve­tők­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, illet­ve azt indít­vá­nyoz­ta, hogy térít­sék meg a sér­tet­tek kárát.