Főoldal » Hírek » Rendezvények » Határ menti főügyészek találkozója

Dr. Veress Gab­ri­el­la megyei főügyész meg­hí­vá­sá­ra érkez­tek Gyu­lá­ra, a Békés Megyei Főügyész­ség­re a határ mel­let­ti megyék főügyé­szei, a 2014. októ­ber 2-3. között tar­tan­dó tanácskozásra.

A hete­dik alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re kerü­lő talál­ko­zás­nak – 2008-ban – első ízben is Gyula adott otthont.

A talál­ko­zó célja és fő témá­ja a román és magyar ügyé­szi szer­ve­ze­tek közös bűn­ügyi prob­lé­má­i­nak meg­be­szé­lé­se, vala­mint a sike­re­sebb nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés elősegítése.

A tanács­ko­zá­son román oldal­ról Marin­ela Pop Szat­már megyei és Ovi­diu Mari­us Mic­lea Arad megyei főügyész, magyar oldal­ról dr. Zsí­ros Zsolt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, dr. Pocsai Edit Hajdú-Bihar megyei és dr. Veress Gab­ri­el­la Békés megyei főügyész, vala­mint az érin­tett megyék egy-egy mun­ka­tár­sa vesz részt, ahol a Leg­főbb Ügyész­ség osz­tály­ve­ze­tő ügyé­sze, dr. Illés Irén és dr. Polyák Zsolt Békés megyei rend­őr­fő­ka­pi­tány is elő­adást tart.

A talál­ko­zót az első napi tanács­ko­zást köve­tő­en meg­tisz­te­li jelen­lé­té­vel Flo­rin Trand­afir Vasi­lo­ni Romá­nia magyar­or­szá­gi főkon­zul­ja is.

Gyula, 2014. októ­ber 2.

                                                        /: Dr. Veress Gabriella :/

                                          cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

                                                            megyei főügyész

       Határ menti főügyészek találkozója