Főoldal » Hírek » Határokon átívelő kábítószer-kereskedelem - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az Auszt­ri­á­ban élő fér­fit és tár­sát a bíró­ság kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 14 év, vala­mint 8 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt

Az ügy­ben a Csong­rád Megyei Főügyész­ség emelt vádat. A nem jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a kül­föl­dön élő magyar férfi 2018-ban tár­sa­i­val két­szer, keres­ke­dé­si cél­lal nagy mennyi­sé­gű kábí­tó­szert akart Szer­bi­á­ból Auszt­ri­á­ba eljut­tat­ni úgy, hogy azt a tár­sai által veze­tett gép­jár­mű­vek­ben rej­tet­ték el.  A férfi által fel­ügyelt szál­lít­má­nyo­kat azon­ban a magyar illet­ve a hor­vát ható­sá­gok felfedezték.

A férfi 2018 őszén lak­he­lyé­ről Magyar­or­szág­ra uta­zott úgy, hogy gép­ko­csi­já­ban nagyobb mennyi­sé­gű mari­hu­á­na, vala­mint amfe­ta­min volt elrejt­ve. A tet­ten­éré­sét köve­tő­en az elkö­ve­tő auszt­ri­ai ott­ho­ná­ban tar­tott ház­ku­ta­tás során továb­bi, szin­tén nagy mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát, és a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le.

A kábí­tó­szer­rel össze­füg­gő bűn­cse­lek­mény miatt Nor­vé­gi­á­ban koráb­ban már 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt férfi által érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szer össze­sí­tett hatóanyag-tartalma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ta, annak mint­egy hússzo­ro­sa, a tár­sá­val jelen ügy­ben közö­sen szál­lí­tott mari­hu­á­na ese­té­ben annak tíz­sze­re­se volt.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik fel­men­tés, elté­rő tény­ál­lás meg­ál­la­pí­tá­sa és elté­rő minő­sí­tés illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lást meg­ala­po­zott­nak ítél­te, a kisza­bott bün­te­té­se­ket a vád­lot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­val, a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­kel ará­nyos­nak látta, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta mind­két elkö­ve­tő vonatkozásában.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.