Főoldal » Hírek » Határtalan korrupció - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kiuta­sí­tás mér­té­ké­nek súlyo­sí­tá­sa indo­kolt azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki hiva­ta­los sze­mélyt pró­bált megvesztegetni. 

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről 1 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te azt a mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat, aki 250 euró­val akart meg­vesz­te­get­ni egy határ­ren­dészt a Bereg­su­rá­nyi Köz­úti Határátkelőhelyen.

A bíró­ság a nem jog­erős íté­le­té­vel a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint a 250 eurós vesz­te­ge­té­si összeg­re vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2021. feb­ru­ár 8. nap­ján  Bereg­su­rány Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen akar­ta Magyar­or­szág terü­le­tét elhagy­ni két fel­nőtt, vala­mint két gyer­mek uta­sá­val. A kilé­pő sávon útle­vél­ke­ze­lői szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő magyar rend­őr az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gép­jár­mű hátsó ülé­sén utazó két gyer­mek­ko­rú sze­mély nem gyer­mek­ülés­ben tar­tóz­ko­dik, vala­mint a vád­lott és uta­sai is az enge­dé­lye­zett­nél tovább tar­tóz­kod­tak az Euró­pai Unió schen­ge­ni öve­ze­té­ben. Emi­att a kifo­gás­ta­lan ukrán nyelv­tu­dás­sal ren­del­ke­ző rendőr-őrmester közöl­te a vád­lot­tal, hogy a köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­sé­ért 15.000 forint össze­gű, míg a túl­tar­tóz­ko­dás miatt fel­nőtt sze­mé­lyen­ként 50.000 forint össze­gű bír­sá­got kell kiszab­nia. A vád­lott félve attól, hogy kiuta­sí­tást is alkal­maz­nak vele szem­ben, euró kész­pénz ígé­re­té­vel köte­les­sé­gé­nek meg­sze­gé­sé­re kíván­ta ráven­ni a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrt, aki azon­ban a fel­aján­lott össze­get vissza­uta­sí­tot­ta. A vád­lott szán­dé­ká­val nem hagyott fel, ezért az útle­vél­ke­ze­lő fülke nyi­tott abla­kán keresz­tül az asz­tal­ra helye­zett 250 euró kész­pénzt. A rend­őr a tör­tén­te­ket azon­nal jelez­te a szol­gá­lat­irá­nyí­tó parancsnokának.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tény­be­li­leg elis­mer­te, azon­ban a bűnös­sé­gét tagad­ta. Azzal véde­ke­zett, hogy az egész egy fél­re­ér­tés, ő a bír­ság­ra adta oda a pénzt, sen­kit nem akart megvesztegetni.

Az íté­let ellen kizá­ró­lag a kisza­bott kiuta­sí­tás bün­te­tés mér­té­ke, annak hosszabb tar­tam­ban való meg­ha­tá­ro­zá­sa miatt az ügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést. A vád­lott és védő­je nem élt jog­or­vos­la­ti jogával.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. A vád­lott ked­ve­ző sze­mé­lyi körül­mé­nyei, bün­tet­len elő­éle­te mel­lett is indo­kolt a kiuta­sí­tás bün­te­tés mér­té­ké­nek súlyo­sí­tá­sa. Nyo­ma­té­kos jelen­tő­ség­gel bír az a tény, hogy a vád­lott több - ren­dé­sze­ti és köz­le­ke­dé­si - sza­bály­sér­tés miat­ti fele­lős­ség­re vonás elke­rü­lé­se miatt pró­bál­ta meg­vesz­te­get­ni a vele szem­ben intéz­ke­dő hiva­ta­los sze­mélyt, amellyel komoly tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gű kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, s az ország­ban tar­tóz­ko­dá­sa az íté­le­ti mér­té­ket meg­ha­la­dó, hosszabb ideig nem kívánatos.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.