Főoldal » Archív » Hatósági eljárás kezdeményezése a Magyar Nemzeti Bank alapítványai ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség, az álta­la lefoly­ta­tott vizs­gá­lat alap­ján 2016. júni­us 30-án a Magyar Nem­ze­ti Bank hat ala­pít­vá­nya ügyé­ben ható­sá­gi eljá­rá­so­kat kez­de­mé­nye­zett a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság Köz­be­szer­zé­si Döntőbizottságánál.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye