Főoldal » Hírek » Hátramenet közben okozott halálos balesetet a kisbusz vezetője - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 55 éves férfi ellen, aki hát­ra­me­net köz­ben gázolt halál­ra egy figyel­met­len idős gyalogost.

A vád sze­rint a férfi 2020. júli­us 15-én, dél­előtt, kifo­gás­ta­lan látá­si viszo­nyok mel­lett a pász­tói Mar­git kór­ház terü­le­tén hát­ra­me­net­ben indult el az álta­la veze­tett kis­busszal. Elin­du­lá­sát meg­elő­ző­en lépett mögöt­te az úttest­re a jobb sze­mé­re látás­vesz­tett, 83 esz­ten­dős sér­tett, aki átló­san haladt keresz­tül az úton. A kis­busz külső, majd belső vissza­pil­lan­tó tük­ré­ben is lát­ha­tó volt az úttes­ten hala­dó gya­lo­gos, ennek elle­né­re a vád­lott figyel­met­len­sé­ge okán nem ész­lel­te őt, és a gya­lo­gos sem figyelt fel a tőle balra, a háta mögül köze­le­dő jár­mű­re, így beha­ladt annak nyom­vo­na­lá­ba, a kis­busz pedig a jobb hátsó részé­vel, mint­egy 13 km/h sebes­ség­gel elütötte.

Az idős férfi az elütés­től az úttest­re zuhant, és a fejét úgy meg­ütöt­te, hogy sérü­lé­se­i­be később belehalt.

A bal­eset oka az volt, hogy a kis­busz veze­tő­je a hát­ra­me­net­ben tör­té­nő hala­dá­sa során figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te az úttes­ten keresz­tül hala­dó gya­lo­gost, hol­ott jár­mű­vel hát­ra­me­ne­tet végez­ni csak úgy sza­bad, hogy az a többi jármű és az úttes­ten hala­dó gya­lo­go­sok köz­le­ke­dé­sét ne aka­dá­lyoz­za. A KRESZ elő­ír­ja azt is, hogy ha a személy- és vagyon­biz­ton­ság meg­kí­ván­ja, a hát­ra­me­net­hez a jár­mű­ve­ze­tő­nek akár irá­nyí­tó sze­mélyt is igény­be kell ven­nie, aki folya­ma­to­san figye­li a jármű mögöt­ti terü­le­tet, egy­út­tal a jármű veze­tő­jé­vel is kap­cso­lat­ban áll.

Ugyan­ak­kor a néhai sér­tett is köz­re­ha­tott a bal­eset bekö­vet­kez­té­ben, mert átló­san és a kellő körül­te­kin­tés nél­kül akart átmen­ni az úttesten.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a jár­mű­ve­ze­tő ellen a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, és indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 449.616 forint bűn­ügyi költ­ség vád­lott által tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sé­re is.