Főoldal » Hírek » Hattagú embercsempész banda fuvarozta a migránsokat – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hat­ta­gú ban­dá­val szem­ben, akik a szerb-magyar állam­ha­tár­tól 10 mig­ráns sze­mély szál­lí­tá­sát szer­vez­ték meg. A csem­pé­szett sze­mé­lye­ket két autó­val fuva­roz­ták, a szál­lí­tás zavar­ta­lan­sá­gát pedig egy elő­fu­tó autó­val biz­to­sí­tot­ták. Az egyik autót a rend­őrök Kerek­egy­há­zá­nál lekap­csol­ták, a másik autó azon­ban sike­re­sen elju­tott a mig­rán­sok­kal a nyu­ga­ti hatá­rig. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tést meg­szer­ve­ző vád­lott meg­kér­te isme­rő­sét, hogy az keres­sen olyan sze­mé­lye­ket, akik anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért vál­lal­nák mig­ráns sze­mé­lyek szál­lí­tá­sát. A férfi – a fuva­rért 500.000, illet­ve 250.000 forin­tot ígér­ve – két isme­rő­sét – kérte fel sofőr­nek. Egyi­kük úgy vál­lal­ta el a sofő­ri fel­ada­tot, hogy őt koráb­ban a bíró­ság jog­erő­sen eltil­tot­ta a járművezetéstől.

A 2022. szep­tem­ber 13. napi fuvar előtt a vád­lot­tak a kora dél­utá­ni órák­ban egy jász­sá­gi tele­pü­lé­sen talál­koz­tak, ahová a mig­ráns sze­mé­lyek szál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált gép­jár­mű­ve­ket a szer­ve­ző férfi két isme­rő­se hozta el. Ezután a két sofőr beült a szál­lí­tás­hoz hasz­nált autók volán­ja mögé, míg a többi négy vád­lott a szer­ve­ző autó­já­ba, amely elő­fu­tó autó­ként a szál­lí­tás zavar­ta­lan­sá­gát igye­ke­zett biztosítani.

Az autó­kat a szer­ve­ző meg­tan­kol­tat­ta, majd a vád­lot­tak Sze­ged tér­sé­gé­be men­tek, ahol a sofő­rök 6, illet­ve 4 fő a szerb-magyar állam­ha­tá­ron meg nem enge­dett módon átlé­pő sze­mélyt vet­tek fel, majd az elő­fu­tó autót követ­ve elin­dul­tak az M5-ös autó­pá­lyán az oszt­rák határ felé.

Kecs­ke­mét köze­lé­ben az egyik sofőr meg­ijedt a rend­őri jelen­lét­től, ezért lehaj­tott az autó­pá­lyá­ról és Kerek­egy­há­za felé indult, itt azon­ban a rend­őrök iga­zol­tat­ták, majd őri­zet­be vet­ték. A másik sofőr ellen­ben sike­re­sen elju­tott Hegyes­ha­lo­mig, ahol a mig­ráns sze­mé­lye­ket kitet­te. A sofőr a sike­res szál­lí­tást köve­tő­en két rész­let­ben a beígért 250.000 forin­tot meg­kap­ta a szervezőtől.

Az ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, míg veze­tés­től eltil­tott sofőrt eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja, és ezért velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képen az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált egyik autó látható.

az embercsempészéshez használt egyik autó