Főoldal » Hírek » Hátulról csapódott bele az álló autóba – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az egyik Kecs­ke­mét­ről kive­ze­tő főúton a sebes­ség­ha­tárt túl­lép­ve, nem a for­gal­mi viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en veze­tett, ezért hátul­ról neki­üt­kö­zött, egy koráb­bi bal­eset miatt, a belső for­gal­mi sáv­ban álló sze­mély­gép­ko­csi­nak, amely­nek utasa súlyos, mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi 2021. októ­berd 29-én, dél­után, az 5. számú főút négy­sá­vos sza­ka­szán haladt Kecs­ke­mét irá­nyá­ból Buda­pest felé. Az úton pár perc­cel koráb­ban tör­tént egy bal­eset, emi­att a belső sáv­ban két gép­jár­mű állt egy­más mögött. A hátsó gép­jár­mű jobb első ülé­sén ülő utasa még a gép­jár­mű­ben tar­tóz­ko­dott, míg a két sofőr az autók mel­lett állt.

A vád­lott a 60 km/óra sebes­ség­kor­lá­to­zást elő­író köz­úti jel­ző­táb­la elle­né­re, mint­egy 88-92 km/óra sebes­ség­gel vezet­te gép­jár­mű­vét, ami­kor a bal­eset köze­lé­be ért. Mivel a férfi nem a for­gal­mi viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en köz­le­ke­dett, hátul­ról neki­ment a belső sáv­ban álló hátsó autó­nak, ami az ütkö­zés­től mint­egy 60-65 km/óra sebes­ség­gel bele­csa­pó­dott az előt­te álló autó­ba, vala­mint elso­dor­ta a gép­ko­csik mel­lett álló sofő­rö­ket is.

A bal­eset követ­kez­té­ben a hátsó gép­jár­mű utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got eredményező-, míg a két sofőr könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ elő­írást, amely sze­rint jár­mű­vel a for­gal­mi viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en kell közlekedni.

Az ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képe­ken a bal­eset­ben részes jár­mű­vek láthatók.