Főoldal » Hírek » Hátulról ütötte le az idős sértettet- vádemelés - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal letar­tóz­ta­tott fér­fi­val szem­ben, aki hátul­ról, nagy erő­vel azért ütöt­te tar­kón a 85 éves sér­tet­tet, hogy a tás­ká­ját elvegye.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 15-én, 20 óra 50 perc­kor, Esz­ter­gom­ban a jár­dán gya­log­ló 85 éves sér­tett fér­fit hátul­ról nagy erő­vel a tar­kó­ján meg­ütöt­te és meg­lök­te. A sér­tett a föld­re esett, a fejét a köve­zet­be bever­te. Az elkö­ve­tő ekkor a sér­tett bal vál­lá­ról  egy moz­du­lat­tal letép­te a kézi­tás­kát, ami­nek a csat­jai kisza­kad­tak. A bir­tok­ba vett tás­ká­val a férfi a hely­szín­ről elszaladt.

A rabolt tás­ká­ban vol­tak a sér­tett sze­mé­lyes ira­tai,  kulcs­cso­mó­ja, mobil­te­le­fon­ja, bőr pénz­tár­cá­ja. Az elkö­ve­té­si érték 14.600 forint, amely rész­ben meg­té­rült, mert az esz­ter­go­mi rend­őr­ség a kézi­tás­kát, az ira­to­kat, a kulcs­cso­mót és a pénz­tár­cát meg­ta­lál­ta és azt a sér­tett­nek visszaadta.

Ezt meg­elő­ző­en, 2019. októ­ber 06-án, egy doro­gi szó­ra­ko­zó­he­lyen az elkö­ve­tő egy ittas fér­fi­val beszél­ge­tett, átka­rol­ta, és kivet­te annak nad­rág­zse­bé­ből a 2000 forint érté­kű, 6000 forint kész­pénzt tar­tal­ma­zó pénz­tár­cát és a saját zse­bé­be eltet­te. A meg­lo­pott férfi azon­nal a tol­vaj felé nyúl­va kérte vissza a pénz­tár­cát. Az elkö­ve­tő erre több­ször ellök­te magá­tól sér­tet­tet, aki előbb egy padra esett, majd a továb­bi elesés­től egy har­ma­dik férfi óvta meg. A vád­lott bizony­gat­ta, hogy nincs nála a pénz­tár­ca, és úgy tett, mint­ha segí­te­ne azt meg­ke­res­ni. Végül az elkö­ve­tő  meg­elé­gel­te azt, hogy sér­tett nem tágít mel­lő­le, ezért a szó­ra­ko­zó­hely tánc­te­rén a föld­re rán­tot­ta, ököl­lel több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta, majd az utcá­ra kisza­la­dó sér­tett után futott, és ott is bán­tal­maz­ta. A sér­tett fején nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dás keletkezett.

Az esz­ter­go­mi rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.