Főoldal » Hírek » Hatvanegy céget jelentettek be egy szegedi kiskertbe - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az apá­val és fiá­val, vala­mint továb­bi 32 cég­kép­vi­se­lő­vel szem­ben, akik a vád sze­rint köz­re­mű­köd­tek abban, hogy 61 cég szék­he­lye valót­la­nul kerül­jön bejegy­zés­re a cégnyilvántartásba.

A vád­irat sze­rint az apa és fia meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az előb­bi tulaj­do­ná­ban lévő, Sze­ged kis­ker­tes öve­ze­té­ben talál­ha­tó hét­vé­gi házá­ba szék­hely­hasz­ná­la­tot enge­dé­lye­ző nyi­lat­ko­zat ír alá az őt meg­ke­re­ső cégek kép­vi­se­lő­i­vel. Az ingat­lan­ban azon­ban a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szék­hely sze­rin­ti tevé­keny­sé­get nem foly­tat­hat­tak, az ingat­lant nem hasz­nál­hat­ták, azon a rend­sze­res üzle­ti tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­nak nyo­mai sem vol­tak fel­ta­lál­ha­tó­ak. Az ingat­lan nem képez­te a vál­lal­ko­zá­sok tulaj­do­nát és annak hasz­ná­la­tá­ra sem vol­tak jogo­sul­tak, azt a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok csu­pán a cég­ada­tok között szék­hely­ként fel­tün­tet­het­ték, cég­táb­lá­ju­kat ott elhe­lyez­het­ték és a ható­sá­gok előtt a fenti címet szék­hely­ként meg­je­löl­het­ték. A szék­hely­ként valót­la­nul meg­je­lölt ingat­lan­ban csak a pos­tai kül­de­mé­nyek átvé­te­le tör­tént meg, az ira­tok őrzé­sé­re és ren­del­ke­zés­re tar­tá­sá­ra nem ott került sor. A cégek tény­le­ge­sen a házat gaz­da­sá­gi célok­ra, ügy­fe­lek foga­dá­sá­ra, rak­tá­ro­zás­ra vagy ira­tok meg­őr­zé­sé­re nem hasz­nál­hat­ták, ott nem jelen­het­tek meg, és az ingat­lan ilyen célok­ra nem is volt alkalmas.

Az apa és fia az ingat­la­nuk­ba bejegy­zett szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak segít­sé­get nyúj­tot­tak ahhoz, hogy a vál­lal­ko­zá­sok kép­vi­se­lői a Sze­ge­di Tör­vény­szék Cég­bí­ró­sá­ga előtt a tár­sa­sá­gok bejegy­zé­sé­re, illet­ve a cég­ada­ta­ik­ban tör­té­nő vál­to­zá­sok átve­ze­té­sé­re irá­nyu­ló eljá­rá­sok során – a téve­dés­ben lévő ügy­vé­dek útján – a köz­hi­te­les cég­nyil­ván­tar­tás­ba a szék­hely­re vonat­ko­zó­an valót­lan ada­to­kat jegyez­tes­se­nek be.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat a köz­re­mű­kö­dé­sük­kel érin­tett cégek száma sze­rint minő­sü­lő köz­ok­irat­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.