Főoldal » Hírek » Ház helyett csak ígérteteket kaptak – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik fahá­zak kivi­te­le­zé­sé­re szer­ződ­tek több sér­tet­tel, de azok közül eggyel sem készül­tek el.

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő házas­tár­sak vol­tak és Veszp­rém vár­me­gyé­ben lak­tak. Az egyéb­ként fel­szol­gá­ló vég­zett­sé­gű férfi 2019 évben egy beté­ti tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je lett.

2020-ban a pár elha­tá­roz­ta, hogy bűnös úton sze­rez pénzt, amely­hez a beté­ti tár­sa­sá­got hasz­nál­ják fel. A ter­vük sze­rint az épí­té­si mun­kák­kal kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­gi kör­rel egy­ál­ta­lán nem ren­del­ke­ző céget inter­ne­tes olda­la­kon illet­ve közös­sé­gi médi­á­ban hir­de­tik fahá­zak kivi­te­le­ző­je­ként. Miu­tán a meg­ren­de­lők nekik eljut­tat­ják az elő­le­get, nem vagy csak rész­ben tel­je­sí­tik a mun­kát és a pénzt felélik.

A cég kép­vi­se­le­té­ben a férfi járt el, míg a nő biz­to­sí­tot­ta a szám­la­szá­mot, ahová a sér­tet­tek utal­ták a pénzt. A vál­lalt mun­kák döntő több­sé­gé­hez azon­ban hozzá sem kezd­tek. Volt emel­lett több olyan eset is, hogy annyi­ra silány minő­ség­ben tel­je­sí­tet­tek, hogy a meg­ren­de­lő­nek vissza kel­lett bon­ta­nia az addig elké­szült épületrészt.

Miu­tán kez­dett rossz­hí­rű­vé válni a cégük, 2021 ele­jén ala­pí­tot­tak egy másik, épí­té­si mun­ká­la­tok­ra lét­re­ho­zott tár­sa­sá­got. Azzal a koráb­bi gya­kor­la­tuk sze­rint foly­tat­ták a cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A házas­pár 2020 júli­u­sa és 2021 júni­us vége között ország­szer­te 23 sér­tet­tet káro­sí­tott meg, össze­sen több mint 29.000.000 forint értékben.

Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben a sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó rend­be­li üzlet­sze­rű csa­lás miatt emelt vádat.