Főoldal » Hírek » Hazafelé tartó nőt akart megerőszakolni - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy rit­kán lakott tele­pü­lés­ré­szen haza­fe­lé tartó nőt pró­bált meg­erő­sza­kol­ni, majd elvet­te telefonját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. janu­ár 27-én, késő dél­után, a sér­tett egye­dül gya­lo­golt Szi­get­szent­mik­lós külső részén, egy bánya­tó mel­let­ti utcá­ban. A gya­nú­sí­tott vele szem­ben sétált. Ami­kor elha­lad­tak egy­más mel­lett, a férfi a nő után for­dult, már eleve azzal a cél­lal, hogy meg­pró­bál­jon vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesíteni.

Miu­tán utol­ér­te a nőt, beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele. Egy ideig egy­más mel­lett halad­tak, majd a férfi a nő elé lépett, meg­fog­ta vál­lá­nál és egy­ér­tel­mű­vé tett, hogy vele köze­leb­bi kap­cso­lat­ba akar lépni. A nő nem tudott sza­ba­dul­ni a férfi fogá­sá­ból, aki őt idő­köz­ben behúz­ta az egyik kerí­tés nél­kü­li telek­re, ott a föld­re teper­te, ráne­he­ze­dett, majd lehúz­ta a nad­rág­ját. Ezután meg­pró­bált a sér­tet­tel közö­sül­ni, ami a nő véde­ke­zé­sé­nek köszön­he­tő­en nem sikerült.

Ekkor a férfi fel­fi­gyelt arra, hogy egy autó köze­le­dik az utcá­ban, így fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel. Magá­hoz vette a sér­tett elej­tett mobil­te­le­fon­ját, majd a hely­szín­ről elmenekült.

A szi­get­szent­mik­ló­si rend­őrök öt nap alatt elfog­ták a fér­fit, akit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.