Főoldal » Archív » Hazáig követte, majd bejárati ajtaja előtt kifosztotta gyerekkori ismerőse nagyanyját

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 31 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly júli­us­ban fényes nap­pal az utcán leszó­lí­tot­ta, hazá­ig követ­te, majd a bejá­ra­ti ajtó nyi­tá­sa­kor letép­te idős áldo­za­ta arany nyak­lán­cát.

A 31 éves férfi 2018. júli­us 20-án dél­előtt 11 óra körül egy kecs­ke­mé­ti nagy­áru­ház előt­ti jár­dán meg­szó­lí­tot­ta gye­rek­ko­ri isme­rő­se nagy­any­ját, az őt egyéb­ként nem isme­rő sér­tet­tet. A férfi igye­ke­zett az asszony bizal­má­ba fér­kőz­ni és fia­ta­lon elhunyt uno­ká­ja miat­ti saj­nál­ko­zá­sát fejez­te ki.

A sér­tett erre vála­szolt a fér­fi­nak, azon­ban nem állt meg, hanem gya­lo­golt tovább a közel­ben lévő tár­sas­há­zi ott­ho­ná­hoz. A vád­lott követ­te a nehe­zen mozgó asszonyt a lép­cső­ház­ba, majd ami­kor a sér­tett a laká­sa elé ért és annak ajta­ját nyi­tot­ta volna ki, várat­la­nul mögé lépett, nya­ká­ból kitép­te az 55.000,- Ft érté­kű arany­lán­cát és elme­ne­kült. A fér­fit még aznap elfog­ták, azon­ban a nyak­lánc nem került elő, ezért a sér­tett kérte kára meg­té­rí­té­sét.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.