Főoldal » Archív » Házakba törtek be és autót törtek fel az unokatestvérek

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú férfi és fel­nőtt uno­ka­test­vé­re ellen, akik egy bala­ton­par­ti tele­pü­lé­sen több lakást és egy gép­ko­csit tör­tek fel.

A vád­lot­tak a lakó­há­zak ajta­ja­it csa­var­hú­zó­val feszí­tet­ték fel, ahon­nan kész­pénzt, arany és ezüst éksze­re­ket, kisebb műsza­ki cik­ke­ket vit­tek el, a gép­ko­csi­ban nagyobb össze­gű kész­pénzt talál­tak, össze­sen 402.000 Ft értékben.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, a bün­te­tett elő­éle­tű fel­nőtt tár­sá­val szem­ben pedig bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.