Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hazakísérés ürügyén rabolta ki a sértettet – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen rab­lás bűn­tet­te miatt, aki közös ita­lo­zás után fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy haza­kí­sé­ri, azon­ban útköz­ben föld­re lökte és nad­rág­zse­bé­ből elvet­te a pénztárcáját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2024. feb­ru­ár ele­jén az esti órák­ban lakó­he­lyén, egy bor­so­di kis­vá­ros­ban össze­ta­lál­ko­zott két férfi isme­rő­sé­vel. Majd egyi­kük laká­sá­ra men­tek, alko­holt fogyasz­tot­tak és vala­mennyi­en leit­ta­sod­tak. A sér­tett férfi a távo­zá­sa előtt elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, hogy ellen­őriz­ze mennyi pénze maradt. A vád­lott ezt kifi­gyel­te és  meg­lát­ta, hogy a sér­tett­nél 12.000  forint kész­pénz van. Azért, hogy a pénzt meg­sze­rez­ze, fel­aján­lot­ta, hogy haza­kí­sé­ri a sértettet. 

A haj­na­li órák­ban, ami­kor a sér­tett férfi utcá­já­ba érkez­tek, a vád­lott szem­ben állva a fér­fi­val, a mell­ka­sá­nál fogva föld­re lökte, a ruhá­za­tát átku­tat­ta és a nad­rág­zse­bé­ből elvet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, ami­ből kivet­te a 12.000 Ft-ot majd a hely­szín­ről távozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.