Főoldal » Hírek » Házastársa gépkocsijában közel félmilliós kárt okozott - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A ron­gá­lás vét­sé­ge és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a házas­tár­sa hol­mi­ja­it kido­bál­ta annak gép­ko­csi­já­ból az utcá­ra, majd a sze­mély­gép­ko­csi ajta­ját meg­ron­gál­ta, abban közel fél­mil­li­ós kárt oko­zott, cse­lek­mé­nyét tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint a nő és a férfi házas­sá­ga meg­rom­lott a férfi ita­lo­zó élet­mód­ja miatt. A sér­tett emi­att több alka­lom­mal elköl­tö­zött a Dorog­hoz köze­li köz­ség­ben lévő közös lakó­he­lyük­ről Orosz­lány­ba, de mind­annyi­szor vissza is ment a fér­fi­hoz, miu­tán kibé­kül­tek. A sér­tett 2020. május 29-én is elköl­tö­zött, majd a férfi kéré­sé­re 2020. szep­tem­ber 18-án dél­előtt ismét vissza­uta­zott a köz­ség­be. Rövid idő eltel­té­vel a férfi alko­holt kez­dett fogyasz­ta­ni, régi sérel­me­it hány­tor­gat­ta fel a sér­tett­nek, aki ezt meg­un­va elha­tá­roz­ta, hogy még e napon elutazik.

A házas­tár­sak 13 óra után kimen­tek  az utcá­ra, a férfi köz­ben szi­dal­maz­ta a nőt. A sér­tett beült a saját tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­ülé­sé­be, hogy onnan elmen­jen. A férfi azon­ban kinyi­tot­ta a jobb első ajtót, és elkezd­te a sér­tett hol­mi­ja­it az utcá­ra dobál­ni a kocsi­ból. A nő kiszállt, hogy a dol­ga­it össze­szed­je, ekkor a férfi a jobb olda­li első ajtót több­ször, nagy erő­vel előre feszí­tet­te, majd a sér­tet­tet ellök­te magá­tól, és egy alka­lom­mal tenyér­rel arcon ütöt­te. A nő a bán­tal­ma­zá­sa miatt segít­sé­gért kia­bált, mire a férfi a házba besietett.

A gép­ko­csi­ban 434.703,- Ft. ron­gá­lá­si kár kelet­ke­zett, a nő sérü­lést nem szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak a megtérítésére.