Főoldal » Archív » Hazavitelnek indult, állkapocstörés és fogvesztés lett a vége

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. ápri­lis hónap ele­jén, a reg­ge­li órák­tól kezd­ve csa­lá­di, illet­ve bará­ti kör­ben Szerencs-Ond kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó hor­gász­tó­nál szó­ra­ko­zott, és ittas álla­pot­ba került. A tár­sa­ság tag­jai közül egy sze­mély - a későb­bi sér­tett - szin­tén ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a töb­bi­ek­kel, majd a dél­utá­ni órák­ban egye­dül haza­in­dult. A vád­lott és a sér­tett test­vé­re meg­pró­bál­ták vissza­tar­ta­ni, ez nem járt siker­rel, ezután ami­kor a gép­jár­mű­vel haza­in­dul­tak, a vád­lott ész­lel­te az út szé­lén köz­le­ke­dő sér­tet­tet, akit ismét arra hívott fel, hogy men­jen velük haza. A vád­lott a sér­tett fér­fit a jármű felé terel­te, de ő ellen­állt és elesett, ezután segít­sé­gért kia­bált azzal, hogy őt bán­tal­maz­zák. A vád­lott vissza­ült a kocsi­ba, aztán mégis úgy dön­tött, hogy a sér­tet­tet haza­vi­szi, de ebbe a sér­tett tovább­ra sem egye­zett bele, és mivel nem hagy­ták békén, fel­má­szott egy vil­lany­osz­lop­ra. A vád­lott utá­na­nyúlt, a lába­i­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, és egy alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett gya­lo­go­san elment a hely­szín­ről, de útköz­ben rosszul lett, ezért egy köze­li lakó­ház­ban kért segít­sé­get, így a men­tők kór­ház­ba szállították.

Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett a bal áll­ka­pocs­test töré­sét és jobb alsó őrlő­fo­ga trau­más elvesz­té­sét szen­ved­te el.

A vád tár­gyát képe­ző súlyos testi sér­tés bűn­tet­te 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Mivel a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, sza­bad­lá­bon van, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, és a bün­te­tés célja tár­gya­lás nél­kül is elér­he­tő, az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben sza­bá­lyo­zott bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.