Főoldal » Hírek » Házfalnak ütközött a rendőrök elől menekülő ukrán embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy ukrán férfi ellen, aki 2021 ápri­li­sá­ban négy afgán beván­dor­lót akart a szerb-magyar határ köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de a rend­őrök üldöz­ni kezd­ték, majd a szá­gul­do­zó csem­pész Mély­kú­ton egy ház falá­nak hajtott. 

A vád­irat sze­rint az ukrán vád­lott egy isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból Olasz­or­szág­ban autót bérelt, ami­vel Magyar­or­szág­ra uta­zott. 2021. ápri­lis 2-án, haj­nal­ban a szerb-magyar határ köze­lé­ben fel­vett az autó­ba négy ille­gá­lis beván­dor­lót, aki­ket Auszt­ri­á­ba kel­lett szál­lí­ta­nia. Az afgán mig­rán­sok közül hár­man a gép­ko­csi utas­te­ré­be ültek be, egy fő a cso­mag­tar­tó­ban uta­zott. Az isme­ret­len meg­bí­zó 1000 eurót ígért a vád­lott­nak a szál­lí­tá­sért. A férfi elin­dult, de a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei az 55-ös főúton meg akar­ták állítani.

A vád­lott azon­ban tovább­haj­tott, majd mene­kült az őt üldö­ző egyen­ru­há­sok elől. Az ember­csem­pész Mély­kút bel­te­rü­le­tén 90-110 km/h sebes­ség­gel szá­gul­do­zott, majd egy jobb­ra ívelő kanyar­ban elvesz­tet­te az ural­mát az autó felett. Lesod­ró­dott a bal olda­li útpad­ká­ra és neki­üt­kö­zött egy ház kerí­té­sé­nek, majd a falának.

A bal­eset­ben az egyik beván­dor­ló 8 napon túl gyó­gyu­ló comb­csont­tö­rést, a másik három mig­ráns könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az ember­csem­pész is meg­sé­rült a bal­eset­ben, kór­ház­ba került, majd a rend­őrök őri­zet­be vették.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­tén kívül köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vele szem­ben azzal, hogy az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált mobil­te­le­font is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fény­ké­pek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/negy-migrans-es-egy-embercsempesz-a-lopott